กรมป่าไม้

N1823 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
12/03/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

        - การบรรจุพนักงานราชการ p0203 เพิ่มสัญญาจ้างแล้ว เวลาเพิ่มรายชื่อบุคคลกำหนดวันที่เริ่มสัญญาแล้ว ให้เพิ่มช่องวันสิ้นสุดสัญญาจ้างด้วยได้ไหมคะ เพราะที่กรมต้องไปเพิ่มวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างอีกครั้งในประวัติการดำรงตำแหน่ง ทำให้เสียเวลา
(จะแสดงวันที่สิ้นสุดเฉพาะพนักงานราชการ)

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
สมเกียรติ  เภาหว่าง
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/03/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1816 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
12/03/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

            - รายงาน r0403 วุฒิอื่นๆ จะให้ขึ้นในรายงานด้วยได้หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 

N1813 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
08/03/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 ขอแก้ไขรายงาน r0403 รายชื่อข้าราชการเรียงตามตำแหน่งอาวุโส

ช่องวันที่เข้าสู่ระดับก่อนหน้าไม่เรียงซีสูงและวันที่ก่อนค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ส่งpatch ให้กรมอัพเดทต่ามลิงค์ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/1706 ครับ

ขอบคุณครับ
สมศักดิ์  โพธิ์กลั่น
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/03/2018

N1799- R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
26/02/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

รายงาน 0403 หน่วยงานส่วน ภายใต้สำนักไม่มีคะ เดิมเคยมี ผู้บริหารต้องการทราบส่วนค่ะ กรุณาช่วยเพิ่มให้ด้วยค่ะ  ตามเอกสารแนบ

สถานะการดำเนินการ: 

N1767- R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ

วันที่รับแจ้ง: 
07/02/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - รายงาน R0311 รายชื่อผู้ออกจากราชการ ทางกรมมีความประสงค์ จะขอให้ดึงข้อมูล เลขที่ตำแหน่งขณะที่ออกจากราชการพร้อมเงินเดือนสุดท้ายให้ขึ้นในรายงานทุกครั้งด้วย ไม่ทราบว่าสามารถแก้ไขรายงานได้ไหม

  -  เหตุผลในการออกของพนักงานราชการ กรมระบุว่าเป็นการยกเลิกการต่อสัญญาจ้าง ประเภทย่อย คือ พ้นจากราชการ มีผลให้ในรายงานไม่ขึ้น จะต้องเพิ่มช่องยกเลิกการต่อสัญญาจ้าง ด้วย เพราะมีช่องให้เช็ค (ลาออก เกษียณ ตาย ให้โอน ออกด้วยเหตุวินัย ) เท่านั้น

สถานะการดำเนินการ: 

N1713 - การเปลี่ยนรหัสผ่าน

วันที่รับแจ้ง: 
09/01/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.14
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

        กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ต้องการเพิ่มเติม อยากให้มีช่องทางแจ้งกรณีลืมรหัสผ่านแล้วแจ้งผลไปทางอีเมลของผู้ใช้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

การให้ระบบส่งอีเมล์อาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมจากเครื่องแม่ข่ายของกรม แนวทางที่สามารถทำได้ อาจเพิ่มหน้าจอของการกำหนดรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน โดยให้ผู้ที่ลืมรหัสผ่าน ระบุข้อมูลประกอบการยืนยันตัวบุคคลได้ เช่น เลขประจำตัวประชาชน เทียบกับ วันเดือนปีเกิด เทียบกับ วันที่บรรจุเข้ารับราชการ โดยหากข้อมูล 3 ส่วนนี้ตรงกัน จะสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้

ธนกฤต

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
13/06/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1702 - P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย

วันที่รับแจ้ง: 
03/01/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.14
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

       - กรมทำคำสั่งย้ายข้าราชการ ที่ 3011/2560 ลว 16 พ.ย.60 มี 3 ราย ยืนยันคำสั่งเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหา 1 ราย คือ ตำแหน่งเลขที่ 2327 ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 12 แต่ในระบบไม่เปลี่ยนไปตามตำแหน่งเลขที่ใหม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ทำการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยเเล้วครับ
ขอบคุณครับ
สมเกียรติ เภาหว่าง
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/01/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1692 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
18/12/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.14
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

         -  กรมทำคำสั่งใน A06 เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว พบข้อผิดพลาดที่รายงานในช่องร้อยละที่ได้รับ โดยระบบปัดร้อยละที่ได้รับ เช่น 3.6 ปัดเป็น 4 / 3.55 ปัดเป็น 4/ 4.125 ปัดเป็น 4

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แก้ไขฟอร์แมต การแสดงตัวเลขในรายงานให้แสดงเป็น จุดทศนิยม 

 

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ เภาหว่าง

ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/12/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1689 - A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ , A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
13/12/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.14
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ , A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

     1. สำนักต้นสังกัดใหม่ ไม่สามารถเปิดดูคะแนนประเมินในรอบที่ 1 ของ พนักงานราชการ ที่ถูกเกลี่ยอัตรากำลังในเมนู A03 โดยในเมนูนี้จะสามารถคีย์ได้เพียงคะแนนประเมินรอบที่ 2 

     2.  เมื่อทำการบริหารค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในเมนู A07 โปรแกรมจะฟ้องว่า พบข้อมูลเพียงรอบการประเมินเดียว 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/07/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1684 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (เป็นเคสต่อเนื่องจาก N1651 - A06 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน)

วันที่รับแจ้ง: 
04/12/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.14
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (เป็นเคสต่อเนื่องจาก N1651 - A06 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน) 

              - ทางกรมป่าไม้ พบว่าเมื่อทำการอัพเดท Patch  N1651 ไปแล้ว แต่พบปัญหาว่า จำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษที่ถูกใส่เป็นจุดทศนิยม ถูกปัดสิบ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
สมเกียรติ เภาหว่าง
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/12/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages