รายงานสรุปข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษ ณ วันที่ 29 ก.ย. 60