ข้อเสนอแนะ

N3321 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
18/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ต้องการให้เพิ่ม.ทศนิยมมากกว่า 3 ตำแหน่ง

สถานะการดำเนินการ: 

N3293 - A02 ระดับผลการประเมินย่อย

วันที่รับแจ้ง: 
24/08/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู A02 การกำหนดระดับผลการประเมินย่อย ขอเพิ่ม สำนัก/กอง ปุ่มเลือกดูในส่วนของหน่วยงานตามมอบหมายงาน  เพราะมีให้เลือกเฉพาะหน่วยงานตามกฎหมาย เพราะเวลาดูภาพรวมไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานไหน

สถานะการดำเนินการ: 

N3265 - T0204 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
31/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขอเพิ่มในส่วนของช่วงเวลา การยื่นคำร้องไม่ได้ลงเวลา จากเดิมสามารถกำหนดได้เพียงวันเดี่ยว ขอให้ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ถึงวันที่
ได้หรือไม ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 

N3257 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
23/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู K08 ในส่วนของ สมรรถนะ ที่มีการระบุเพิ่มเติม ทำให้ค่าน้ำนัก รวม มากกว่า 100% นัั้น ในส่วนของ สัดส่วนการประเมิน สมรรถนะ
โดย เพิ่ม เมนู ย่อย เป็น 3 รายการ
1. สมรรถนะ หลัก
2. สมรรถนะทางการบริหาร
3. สมรรถนะตามสายงาน
ดังนี้ จะสามารถดำเนินการ ใน DPIS เวอร์ชัน ใหม่ ได้ หรือไม่ อย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 

N3234 - R0703 รายงานการลารายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
14/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ขอเพิ่มเมนูรายงานการลารายบุคคลที่สรุปเป็นรายปีงบประมาณ และเพิ่มการรับรองข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 

N3220 - R0703 รายงานการลารายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
08/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู R0703  ในส่วนของรายงานการลา จะขอเพิ่มลายเซ็นด้านท้ายตารางได้หรือไม่
 

สถานะการดำเนินการ: 

N3145 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
28/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0601 ในส่วนของการยื่นใบลา ขอเพิ่มช่อง “ผู้รับผิดชอบงานแทนผู้ลา”  ในกรณียื่นใบลาจะมีให้ระบุปู้รับผิดชอบงานแทน

สถานะการดำเนินการ: 

N3088 - P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
09/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เมื่อส่งออกข้อมูลรายงาน รายชื่อผู้ของอนุญาตไม่ได้บอกสังกัด สำนัก/กอง และกลุ่ม/ฝ่าย ข้อมูลรายงานตรงส่วนนี้สามารถเพิ่มเติมได้หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/04/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3087 - P0130 ประวัติการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/มอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
09/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ในส่วนของประวัติรักษาราชการ/มอบหมาย ซึ่งจะต้องเอาไปนำเข้าข้อมูลลงใน Seis อยากให้จัดทำโปรแกรมเพื่อรองรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนนี้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 

N3054 - R0701 รายงานการลาของข้าราชการ ประจำวัน

วันที่รับแจ้ง: 
23/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -รายงาน R0701 อยากให้ในช่องหมายเหตุหรือไม่ก็อยากทำให้สามารถดึงรายละเอียดในส่วนของสาเหตุการลาป่วย ลากิจส่วนตัวฯลฯ  ที่บันทึก
ลงในหมายเหตุในเมนูการลา มาแสดงในรายงานด้วย

สถานะการดำเนินการ: 

Pages