รับทราบ

N3321 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
18/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ต้องการให้เพิ่ม.ทศนิยมมากกว่า 3 ตำแหน่ง

สถานะการดำเนินการ: 

N3293 - A02 ระดับผลการประเมินย่อย

วันที่รับแจ้ง: 
24/08/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู A02 การกำหนดระดับผลการประเมินย่อย ขอเพิ่ม สำนัก/กอง ปุ่มเลือกดูในส่วนของหน่วยงานตามมอบหมายงาน  เพราะมีให้เลือกเฉพาะหน่วยงานตามกฎหมาย เพราะเวลาดูภาพรวมไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานไหน

สถานะการดำเนินการ: 

N3265 - T0204 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
31/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขอเพิ่มในส่วนของช่วงเวลา การยื่นคำร้องไม่ได้ลงเวลา จากเดิมสามารถกำหนดได้เพียงวันเดี่ยว ขอให้ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ถึงวันที่
ได้หรือไม ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 

N3257 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
23/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู K08 ในส่วนของ สมรรถนะ ที่มีการระบุเพิ่มเติม ทำให้ค่าน้ำนัก รวม มากกว่า 100% นัั้น ในส่วนของ สัดส่วนการประเมิน สมรรถนะ
โดย เพิ่ม เมนู ย่อย เป็น 3 รายการ
1. สมรรถนะ หลัก
2. สมรรถนะทางการบริหาร
3. สมรรถนะตามสายงาน
ดังนี้ จะสามารถดำเนินการ ใน DPIS เวอร์ชัน ใหม่ ได้ หรือไม่ อย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 

N3145 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
28/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0601 ในส่วนของการยื่นใบลา ขอเพิ่มช่อง “ผู้รับผิดชอบงานแทนผู้ลา”  ในกรณียื่นใบลาจะมีให้ระบุปู้รับผิดชอบงานแทน

สถานะการดำเนินการ: 

N3054 - R0701 รายงานการลาของข้าราชการ ประจำวัน

วันที่รับแจ้ง: 
23/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -รายงาน R0701 อยากให้ในช่องหมายเหตุหรือไม่ก็อยากทำให้สามารถดึงรายละเอียดในส่วนของสาเหตุการลาป่วย ลากิจส่วนตัวฯลฯ  ที่บันทึก
ลงในหมายเหตุในเมนูการลา มาแสดงในรายงานด้วย

สถานะการดำเนินการ: 

N3041 - S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
16/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -กรณี การกำหนดกรอบพนักงานราชการทดแทนลูกจ้างประจำ และมีไฟล์เอกสารที่ต้องการแนบไฟล์  สามารถเพิ่มเติมได้หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 

N2917 - P0404 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
03/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ที่มีการนำข้อมูลจาก บัญชีการบริหารวงเงินค่าตอบแทน จากเมนู A05 มาทำบันทึกรายการ
พบปัญหาคือ หากมีการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งข้าราชการ แล้วทำให้ ข้อมูลตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ประเภท หรือระดับตำแหน่ง ตามข้อเท็จจริง
กับตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ไม่ตรงกัน วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น คือ ต้องทำการลบรายการข้าราชการที่ไม่ตรงในคำสั่ง แล้ว ไปแก้ไขตำแหน่ง
ที่ข้อมูลบุคคลทั่วไป ในรายการการดำรงตำแหน่งให้ กลับไปเป็นตำแหน่งเดิม แล้วจึง เพิ่มรายการกลับเข้าไปใหม่ เช่น ตามคำสั่ง เลื่อนเงินเดือน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เลขที่ 60 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อมา วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีการย้าย ไปเป็นตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ เลขที่ 200 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการเพิ่มรายการใน เมนู P0404 ข้อมูลจะเป็นตำแหน่งปัจจุบัน นักวิเคราะห์ฯ
เลขที่ 200  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ต้องทำการลบรายการนี้ แล้วออกไปแก้ไขตำแหน่งให้เป็น  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เลขที่ 60
กองบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วค่อยเพิ่มรายการเข้ามาใหม่อีกครั้ง
   -สิ่งที่อยากเสนอ คืออยากให้สามารถแก้ไขรายละเอียดตำแหน่ง และรายละเอียดอื่นๆ ในเมนู P0404 ได้เลยครับ

สถานะการดำเนินการ: 

N2795 - เพิ่มช่องรายการเมนูไปราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
30/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 -ขอเพิ่มช่องไปราชการตรงเมนู สรุปวันลาสะสม เพิ่มประเภทการลามีประเภทการลาไปราชการ เพราะกรมจะสามารถเชื่อมข้อมูลได้ถูกต้อง
ซึ่งปัจจุบัน กรมพินิจฯ ได้แจ้งให้ทาง admin หน่วยงาน ลงวันที่บุคลากรไปราชการด้วย ขอบคุณครับ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เนื่องจากระบบปัจจุบันไม่รองรับ ซึ่งจะถูกพัฒนาในDpis เวอร์ชันถัดไป
การบันทึกไปราชการ เเนะนำให้เพิ่มที่เมนู P0101 ข้อมูลบุคล แถบ การอบรม/ดูงาน/สัมมนา   

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

N2700 - เพิ่มเมนูการสะสมผลงาน

วันที่รับแจ้ง: 
30/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ DPIS ดังนี้
1. ให้มี เมนู การสะสมผลงานของข้าราชการโดยสามารถ แจ้งเดือน เมื่อคุณสมบัติของข้าราชการ ที่จะต้องประเมินเพื่อ

 - พ้นทดลองการปฏิบัติราชการ

 - เลื่อนระดับตำแหน่ง
 - การมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนที่ส่วนราชการกำหรด เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา สอบแข่งขั้น/สอบคัดเลือก ในตำแหน่งต่างๆ
 -การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นต้น

  รายละเอียดตามรูป แฟ้มสะสมงาน
2.ให้มีเมนู การบันทึกการปฏิบัติงาน แบบ kanban และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล หรือแต่ละรายการ เช่น รอดำเนินการ
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ดำเนินการเสร็จแล้ว รวมทั้ง สามารถแสดงรายงาน แบบผนวกเข้ากับ รายงานในรูปแบบ ปฏิทินได้
รายละเอียดตามรูป trello1-9    

สถานะการดำเนินการ: 

Pages