การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรในโปรแกรม DPIS Version 5.0 ไปยังระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลใหม่"

เอกสารประกอบการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรในโปรแกรม DPIS Version 5.0 ไปยังระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลใหม่"

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 13:30 - 15:30 น. 

โปรแกรมตรวจสอบและรายงานข้อมูลระบบ DPIS Version 5.0

เอกสารอื่น ๆ 

• บันทึกการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

• ขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรในโปรแกรม DPIS Version 5.0 ไปยังระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลใหม่