สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

N1824 - M0706 ประเภททุน

วันที่รับแจ้ง: 
19/03/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการจะเพิ่มประเภททุนเข้าระบบ DPIS แต่เมื่อเพิ่มข้อมูลไปแล้ว ระบบไม่แสดงข้อมูลที่เพิ่ม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบิื้องต้นได้ทำการทดสอบโปรแกรม กับฐานข้อมูลของกรมที่เคยส่งมาให้แล้ว
พบว่า ฐานข้อมูลกรมไม่มี ตารางที่ชื่อว่า PER_SCHOLARTYPE
จึงได้ประสาน ส่งชุดคำสั่งให้ทางกรม ตรวจสอบทางอีกเมล

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/03/2018

N1674 - A08 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
27/11/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.14
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

A08 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

       ในหน้าของรายการ จะพบว่าแต่ละรายการได้รับเงินเดือนใหม่เท่าไหร่ แต่เมื่อกดดูรายละเอียดและดวงตา จะไม่แสดงเงินในช่อง เงินเดือนใหม่ และเมื่อส่งออกรายงาน พบว่ารายงานแสดงแบบฟอร์มเหมือนของข้าราชการ

สถานะการดำเนินการ: 

N1667 - A05 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
21/11/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.14
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

A05 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน

       - ในกรณีที่ข้าราชการได้เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง แต่เงินเดือนยังไม่เต็มขั้น ระบบนำเงินเดือนที่เกินจากขั้นสูง ไปใส่ในค่าตอบแทน โดยที่ข้าราชการคนดังกล่าวยังไม่ได้เงินเดือนทะลุ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

         - เบื้องต้นตรวจสอบกับเวอร์ชั่นเดียวกันไม่พบปัญหาตามที่กรมแจ้ง จึงได้ประสานเพื่อขอฐานข้อมูลมาตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาเพิ่มเติมค่ะ 

27/11/2017  

        - กรมส่งฐานข้อมูลมาให้ทางอีเมล ตรวจสอบกับฐานข้อมูลของทางกรมแล้วพบว่า ในหน้า M0401 มีการกด 1 ตุลาคม 2560 แล้ว แต่เมื่อเข้าไปเช็คเงินสูงสุดตามมติครม. แล้วพบว่า ยอดเงินไม่ตรวจตามที่ได้มีการปรับ จึงได้ให้กรมทำการกด 1 ตุลาคม อีกครั้งแล้วทำการบริหารวงเงินอีกรอบค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล

ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/11/2017

N1414 - User เปลี่ยนรหัสผ่านไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
03/05/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.6
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

        User เปลี่ยนรหัสผ่านไม่ได้ 

          เมื่อ User ID ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของข้าราชการ พนักงานราชการได้ ระบบฟ้องใส่รหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/05/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1410 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
02/05/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.6
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

      -  เนื่องจากกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลว. 6 มี.ค. 2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ทางกรมควบคุมโรคได้นำเข้าไฟล์เงินเดือน ทางเมนู P115 ตามรายละเอียดไฟล์แนบ และกำหนดความเคลื่อนไหวเงินเดือนเป็นรหัส 0505348  ชื่อประเภทเป็น ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

ปัญหาที่พบ

  1. เงินเดือนที่ได้รับหลังจากเลื่อนไม่ถูกต้อง ดังรูปแนบ  

  2. การแสดงผล การเลื่อน ไม่ถูกต้อง ดังรุปแนบ

  3. หน้าเมนู  หน้าข้อมูลบุคคล แสดงจำนวนอัตราเงินเดือนไม่ถูกต้องดังรูปแนบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

       ได้ทำการเช็คกับระบบแล้วพบว่า ไฟล์ Excel ที่นำเข้าจะไม่มีการเทียบอัตราเงินเดือนที่เลื่อน แต่ระบบจะนำเข้าช่องเงินเดือนหลังเลื่อนที่มีในตาราง Excel ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล

ทีมพัฒนาระบบฯ  

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/05/2017

N1406 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
25/04/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.6
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0601 การลา

          ทำการลาป่วย ในแบบใบลาแสดง ช่อง "สถิติการลาในปีงบประมาณ..." ระบบไม่แสดงสถิติวันลาทั้งปีงบประมาณ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ทดสอบโปรแกรมแล้วปกติ
เนื่องจากระหว่างนี่ได้มีการปรับปรุงงานลาบางส่วน ในเรื่องของหน้ารายงานเป็นต้น
จึงแนบไฟล์ที่อยู่ระหว่างเวอร์ชั่นที่กำลังปรับปรุงให้ในส่วนของงาน ลา

ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/05/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1396 - K08 การประเมินผล KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
12/04/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.6
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    K08 การประเมินผล KPI รายบุคคล 

           - เนื่องจาก USer ID ของพนักงานราชการ ทำการคัดลอกแฟ้ม โดยคัดลอกตัวชี้วัดทับตัวเดิม  ทำให้ข้อมูลของแฟ้มเดิมหาย อยากให้ระบบมีการแจ้งเตือนในกรณีคัดลอกทักปีเดิม เหมือนของข้าราชการ   

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

        เบื้องต้นทำการทดสอบกับระบบในเวอร์ชั่นเดียวกัน บน IE8-9 และ Chrome ระบบสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่พบปัญหาตามที่แจ้งค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล 

ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/04/2017

N1395 - เปลี่ยนรหัสผ่าน User ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
12/04/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.6
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

         เปลี่ยนรหัสผ่าน User ไม่ได้ 

              -  เมื่อ User ID ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของข้าราชการ พนักงานราชการได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

                 - ตรวจสอบกับเวอร์ชั่นเดียวกันไม่พบปัญหาตามที่แจ้ง สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน มีสองกรณี ดังนี้

                 1. User ไม่ได้ใส่รหัสผ่านเดิมหรือใส่รหัสเดิมไม่ถูกต้อง 

                 2. User ใส่รหัสผ่านใหม่ในช่องยืนยันไม่เหมือนกัน  

 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล 

ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/04/2017

N812 - K02 ตัวชี้วัด

วันที่รับแจ้ง: 
14/12/2015
เวอร์ชั่น: 
5.1.0.1
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

                 - K02 ตัวชี้วัด  พอป้อนแล้วจะแก้ไข  เพื่อจะเปลี่ยนค่าตัวชี้วัดอ้างอิง ระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดได้คะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

การกรอกค่า เป้าหมาย1-เป้าหมาย5 กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/12/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

N811 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
14/12/2015
เวอร์ชั่น: 
5.1.0.1
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

                  -  K08 การประเมินผล KPI รายบุคคล   จะทำการแก้ไข (รายละเอียด) ผู้ให้ข้อมูลประเมินเบื้องต้นกดแก้ไขแล้ว เรียกดูข้อมูล ระบบไม่บันทึกข้อมูลที่แก้ไขค่ะ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

 

ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/12/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages