สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

N2498 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
26/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -P0601 การลา อยากให้ ระบบ แสดงวันที่ แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล ของผู้ตรวจสอบ การลา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ชั้นเหนือขึ้นไป
และผู้อนุญาต การลา ในการทำบันทึกรายการต่างๆ

สถานะการดำเนินการ: 

N2496 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
26/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -P0601 การลา เจ้าหน้าที่ ได้ทำการบันทึกวันลาพักผ่อนในระบบ และได้หยุดไปแล้วก่อนผู้อนุญาต จะไม่อนุญาต ให้ลาพักผ่อน
โดยอนุญาต เป็นการลากิจ แทน เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถบันทึกข้อมูล การลากิจได้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

สามารถทำการแก้ไขเบื้องต้นได้ 2 กรณี

กรณีที่ 1.  ให้เจ้าหน้าที่ (เจ้าของใบลา) ยกเลิกใบลารายการนั้น โดยทำการกดปุ่ม ยกเลิก / เปลี่ยนแปลงวันลา ใบลาที่ได้รับ
การยกเลิก / เปลี่ยนแปลงวันลาดังกล่าว จะถูกส่งไปยังผู้อนุญาตการลาให้ทำการ อนุญาต อีกครั้ง เมื่อผู้อนุญาตการลา
ทำการอนุญาตให้ยกเลิกใบลานั้นแล้ว เจ้าของใบลาจะสามารถทำการเพิ่มรายการ ลาได้ตามปกติ

 กรณีที่ 2. ให้ทาง ผู้ดูแลระบบ (Admin)  ทำการลบใบลารายการนั้นเมื่อทำการลบใบลาแล้ว เจ้าของใบลาจะสามารถทำการ

เพิ่มรายการลาได้ตามปกติ

 *** หมายเหตุ กรณีที่ 1 ระบบจะเก็บประวัติการทำรายการลาดังกล่าวไว้

                      กรณีที่ 2 ระบบจะไม่เก็บประวัติการทำรายการลาดังกล่าวไว้ 

 ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/03/2019

N2490 - P0805 การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน/ตรวจสอบ

วันที่รับแจ้ง: 
21/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  1. เมนู P0805 การพิมพ์ ข้อความในช่องสถานที่ หรือช่อง หมายเหตุ ที่มีจำนวนตัวอักษรที่แสดง ยาวเกินไปทำให้ไม่สามารถเพิ่มรายละเอียดได้
อยากให้มี ข้อความระบุแจ้งจำนวนตัวอักษร ที่สามารถพิมพ์หรือจำนวนที่คงเหลือที่สามารถพิมพ์ได้
  2. สป.ยธ. มีการจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรม ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่โปรแกรม กำหนด จึงขอเสนอ รายการบันทึกข้อมูลการฝีกอบรมเพิ่มเติม

สถานะการดำเนินการ: 

N2485 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
20/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    1. P0601 การลาวันที่แสดงในช่องค้นหา เป็น 11/02/605 
    2. ยูสเซอร์ บันทึก การลาในระบบ และ ผู้อนุมัติ อนุมัติ ไปแล้ว ต่อมาต้องการ ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงวันลา แต่ไม่สามารถ กดปุ่มยกเลิกได้ (ปุ่มยกเลิก/เปลี่ยนแปลงวันลา เเสดงปรกติ)

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1. แนะนำให้ค้นหาใบลาที่มีวันที่มีรูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง ที่ช่อง ถึงวันที่ ในตารงเเสดงข้อมูล รูปแบบที่ถูกต้อง 11/02/2562  เมื่อเจอเเล้วกดรูปดินสอ ให้กดปุ่มเลือกที่ช่องถึงวันที่เป็นวันที่เดิม เเล้วกดปุ่มแก้ไข
2  การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงวันลา เจ้าตัวเท่านั้นที่สามรถทำรายการได้ 
2.1 มีการยกเลิกใบลาไปแล้ว จะไม่สามารถกดยกเลิกได้อีก

-เบื้องต้นโทรประสานงานกับทางกรม กรมเเจ้งว่าสามารถใช้งานได้ปรกติแล้ว สาเหตุคาดว่าเว็บเบราว์เซอร์มีโปรแกรมเสริมประเภทบล็อกบ็อบอัพ ทำให้บ็อบอัพไม่เเสดงขึ้นมาให้ทำการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงวันลา

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/03/2019

N2483 - P0805 การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน/ตรวจสอบ

วันที่รับแจ้ง: 
19/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -P0805 การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน/ตรวจสอบ ยืนยันบัญชี ชื่อหลักสูตร นักบริหารระดับกลางไปแล้วต่อมา ต้องการเพิ่ม หลักสูตร
ชื่อเดียวกันอีกครั้ง แต่ไม่สามารถ เพิ่มบัญชีได้ รวมถึงหลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไม่สามารถเพิ่มได้เช่นกัน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-เบื้องต้นทดสอบโปรแกรมพบว่าช่องหมายเหตุมีการกรอกข้อมูลเกินกว่าที่กำหนด 255 ตัวอักษร

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/03/2019

N2445 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
06/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การลา อยากให้มีช่องที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นคนกดรับ กดบันทึก หรือ แก้ไขข้อมูลของการลา เนื่องจากที่ผ่านเกิดปัญหาขึ้น 
ผู้ใช้งานแจ้งว่าไม่ได้เป็นคนกดบันทึกหรือแก้ไขการลาใดๆเลย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/03/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2443 - P0106 ประวัติการอบรม/ดูงาน/สัมมนา

วันที่รับแจ้ง: 
28/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -P0106 ประวัติการอบรม/ดูงาน/สัมมนา นอกเหนือจากงานที่ได้รับประกาศนียบัตร ทางกรมฯ  อยากทราบว่า ทาง ก.พ. ให้ลงรายละเอียดประวัติ 
ในหน้างานได้หรือไม่ มีข้อจำกัดไหม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ประสานงานกับทางกรมฯ สามารถลงรายละเอียดได้เลย ซึงทาง สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/02/2019

N2440 - R0496 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด ที่ไปช่วยราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
25/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -R0496 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด ที่ไปช่วยราชการ ขอเพิ่มเงื่อนไขการออกรายงาน
1. อยากให้สามารถเรียกข้อมูลได้ตามปีงบประมาณหรือตามรอบการประเมิน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เมื่อออกรายงาน จะแสดงข้อมูลการช่วยราชการ
ทั้งหมดขึ้นมา (อดีต-ปัจจุบัน) 
2.ต้องการให้รายงานมีช่อง "เลขที่คำสั่ง", ช่วยราชการ "ตั้งแต่วันที่" "ถึงวันที่" (หรือทำเป็นช่องหมายเหตุก็ได้) (เพิ่ม File Excel )

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/03/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2404 - P0106 ประวัติการอบรม/ดูงาน/สัมมนา

วันที่รับแจ้ง: 
04/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

1. แอดมิน ได้กำหนดสิทธิให้กลุ่มยูสเซฮร์ ดำเนินการบันทึกข้อมูล และแนบไฟลล์ การฝึกอบรม กรณีทำการแนบไฟล์ ใบประกาศนียบัตร ในการฝึกอบรม หลักสูตร หนึ่ง แต่พอกด ยืนยัน แล้ว ไฟล์ดังกล่าว กลายเป็นไฟล์แนบ ของทุกหลักสูตรการฝึกอบรม ของข้าราชการคนนั้น
2. แอดมิน ไม่สามารถ ลบไฟล์แนบดังกล่าวได้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) เข้าเมนู  ตั้งค่าระบบ > C06 กำหนดค่าโปรแกรม
ที่หัวข้อ การจัดเก็บไฟล์แนบ ให้เลือกเป็น รายข้อมูล (Transaction) แล้วกดแก้ไข
* หากเปลี่ยน การจัดเก็บไฟล์แนบ ไฟแนบที่จัดเก็บในรูปแบบก่อนหน้า จะไม่ถูกนำมาแสดง

2) กรณีต้องการลบไฟล์แนบ ต้องให้เจ้าตัวที่เป็นคนแนบไฟล์เป็นคนลบเท่านั้น

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/02/2019

N2391 - P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่

วันที่รับแจ้ง: 
24/01/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่  ลำดับที่ไม่เป็นไปตามคำสั่ง เช่น ลำดับที่ 406 ซึ่งแท้จริงแล้ว ต้องเป็น
ลำดับที่ 5 สามารถกดยืนยัน กรณีลำดับที่ไม่ตรงตามคำสั่ง จะมีผลกระทบหรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้่องต้นได้ประสานงานไปยังกรมฯ แจ้งกดยืนยันคำสั่ง ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/01/2019

Pages