สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

N2102 - P07 การดำเนินการทางวินัย

วันที่รับแจ้ง: 
26/07/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

     ค้นหาข้อมูลไม่พบ  
    -P0701 ข้อมูลการสอบข้อเท็จจริง  
    -P0702 ข้อมูลการสอบทางวินัย
 ไม่สามารถเพิ่มรายละเอียด ข้อมูล รวมถึงค้นหาข้อมูลต่างๆได้ ทั้ง 2 เมนู

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-เบื้องต้นทำการตรวจสอบกับฐานข้อมูลชุดเก่าที่ทางกรมส่งมาให้ พบปัญหาว่าทั้งสองเมนูไม่มีตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล
จึงส่งไฟล์อัปเดตให้ทางอีเมลล์

ขั้นตอนหลังทำการอัปเดตโปรแกรม
1. เข้าเมนู ตั้งค่าระบบ > C07 การจัดการข้อมูล > C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล
2. กดปุ่ม "ปรับโครงสร้างฐานข้อมูล หน้างาน P0701 ข้อมูลการสอบข้อเท็จจริง" และ ปุ่ม "ปรับโครงสร้างฐานข้อมูล หน้างาน P0702 ข้อมูลการสอบ  ทางวินัย"
3. ให้ทดสอบเพิ่มข้อมูลที่เมนู P07 การดำเนินการทางวินัย > P0701 ข้อมูลการสอบข้อเท็จจริง และ  P07 การดำเนินการทางวินัย > P0702 ข้อมูลการสอบทางวินัย อีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/08/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2085 - ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัด

วันที่รับแจ้ง: 
20/07/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ขอเพิ่มเมนู/รายการ สำหรับใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกตัวชี้วัดในระบบ dpis

สถานะการดำเนินการ: 

N2076 - การบรรจุแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. กลับเข้ารับราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
17/07/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -แจ้งปัญหาการแสดงข้อมูลบุคลากร ในส่วนของการบรรจุแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. กลับเข้ารับราชการ เมื่อตรวจสอบข้อมูลที่
เมนู ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ > P01 ข้อมูลบุคคล > P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ > เงิน
ในส่วนข้อมูลเงินเดือน พบว่า ประเภทการเคลื่อนไหว แสดงเป็น "เงินเดือนแรกบรรจุ" ไม่ทราบว่าการแสดงผลข้อมูลในส่วนนี้ถูกต้อง
หรือไม่/อย่างไร หรือควรจะแสดงเป็น "เงินเดือน(บรรจุกลับ)" เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดการดำรงตำแหน่ง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

     - จัดส่งสคริปในการอัพเดทค่า ประเภทการเคลื่อนไหวเงิน  จาก "เงินเดือนแรกบรรจุ"  เป็น  "เงินเดือน(บรรจุกลับ)" ให้กรมทางเมล
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/07/2018

N2063 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
11/07/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อทำการพิมพ์รายงานไม่มีช่องแสดงความคิดเห็นของผู้อนุมัติ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวโหลดเรียบร้อยเเล้ว
ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ...

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
13/07/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2058 - บุคลากรประเภทอื่นๆ

วันที่รับแจ้ง: 
09/07/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ต้องการให้ระบบรองรับอยากให้เพิ่มบุคลากรประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่พนักงานราชการ เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลในระบบ DPIS ได้

สถานะการดำเนินการ: 

N1999 - M0605 เงื่อนไขการลาพักผ่อน

วันที่รับแจ้ง: 
13/06/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

     - พนักงานราชการที่บรรจุมาแล้ว ยังไม่เคยลาเลย ซึงระเบียบ พนักงานราชการฉบับใหม่ล่าสุด
       สามารถสะสมวันลาได้ไม่เกิน 15 วัน ซึ่งอยากให้เพิ่มในส่วนของพนักงานราชการด้วย

สถานะการดำเนินการ: 

N1983 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
07/06/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.18
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - กรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันคำสั่ง ต้องการให้สามารถแก้ไขเลขที่ตำแหน่งได้

สถานะการดำเนินการ: 

N1899 - P0119 สอบถามข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
26/04/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.15
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ทำการออกรายงาน Excel หน้าจอขาวไม่แสดงข้อมูล แต่ Pdf.ออกรายงาน ได้ตามปกติ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้ส่ง patch http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/1738 ให้ทางกรมอัพเดท

ขอบคุณค่ะ

พรรทิวา เฮ้าแสง

ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/04/2018

N1875 - A05 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
11/04/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.15
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

           แจ้งปัญหา A05 การบริหารวงเงิน กรณีข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่เงินเดือน ถึงกว่าขั้นสูง ของบัญชีเงินเดือน ชก. คือ มากวว่า 43600   เมื่อบริหารวงเงิน ระบบจะแสดง รายละเอียด จำนวนเงินที่เลื่อน เป็นจำนวนติดลบ และไปเลื่อนเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เช่น เงินเดือนก่อนเลื่อน ระดับ ชก. 43940 เลื่อน 3% ฐานในการคำนวณ 36470 ค่าตอบแทนพิเศษ เท่ากับ 36470*3%= 1094.1 แต่ระบบแสดงเป็น จำนวนเงินที่เลื่อน -340 ค่าตอบแทนพิเศษ 1434.1   และเมื่อสั่งพิมพ์ ไฟล์ เอกเซล มาตรวจสอบ ปรากฏว่า ช่องคอลัมน์ เงินเดือนที่เลื่อน และ เงินเดือนที่ได้รับ ของข้าราชการ ที่เงินเดือน มากกว่าเงินเดือนขั้นสูง ไม่ปรากฏข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลต่อการคำนวณ ยอดเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งหมด คลาดเคลื่อนไปด้วยตามไฟล์ที่แนบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

            - ตรวจสอบกับโปรแกรมแล้วพบว่า กรณีที่เงินเดือนติดลบ เนื่องจากในเมนู M0401 อัตราเงินเดือน ของรอบ 1 ตุลาคม 2560 ในช่องของ **เงินเดือนขั้นสูงตามมติ ครม. ยังแสดงเป็นอัตราเงินเดือน 43600  ซึ่งแสดงไม่ถูกต้อง จึงได้โทรแจ้งทางกรม ให้แก้ไขในช่อง **เงินเดือนขั้นสูงตามมติ ครม. เป็นจำนวน 58390 บาท และทำการบริหารวงเงินใหม่อีกครั้งครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/04/2018

N1854 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล/ ส่วนที่ 1. เป้าหมายการปฏิบัติงาน

วันที่รับแจ้ง: 
03/04/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.15
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ไม่สามารถลบตัวชี้วัด  ในรายที่มีตัวชี้วัดมากกว่า 6 ข้อได้ค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

            - เบื้องต้นได้วิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดที่ลบไม่ได้นั้นเกิดจาก ในข้อความมี อักขระ พิเศษเช่น  '' "" , ;  และ การเคาะขึ้นบรรทัดใหม่ (Enter) อยู่ในข้อความ ทำให้ javascript ไม่ตอบสนอง จึงทำให้ไม่สามารถลบตัวฃี้วัดได้
            - การแก้ไข แนะนำให้ทางกรมทำการลบ อักขระพิเศษ หรือ การขึ้นบรรทัดใหม่ (Enter) ออกโดยการให้ copy ใส่ notepad และ copy ข้อความจาก notepad มาใส่ในช่องและบันทึกใหม่อีกครั้ง จึงสามารถลบตัวชี้วัดนั้นๆได้

ขอบคุณครับ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/04/2018

Pages