สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

N2191 - P0404 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
08/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในการสร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ในกรณีที่มีข้าราชการ พนักงานราชการ บางราย ที่มีการย้าย
หรือ เปลี่ยนตำแหน่ง สำนัก/กอง ระบบจะดึงข้อมูลการดำรงตำแหน่งล่าสุด มาในบัญชีแนบท้าย ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขการดำรงตำแหน่งให้
ถูกต้องตามคำสั่งจริง ที่หน้าเมนู การสร้างบัญชีแนบท้าย นี้ได้ ถ้าจะเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งให้ถูกต้องกับคำสั่ง ต้องทำการลบรายชื่อดังกล่าว
ออกไปก่อน แล้วไปแก้ไขตำแหน่ง ที่ประวัติการดำรงตำแหน่งจากนั้น จึงจะเพิ่ม / แก้ไข รายบุคคล เข้าไปในบัญชีแนบท้ายใหม่ อีกครั้งอยากเสนอ
ให้สามารถแก้ไขข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ให้ถูกต้องกับคำสั่ง ที่ เมนูการสร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน นี้ ได้เลย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

        จากข้อเสนอแนะที่เสนอเข้ามาข้างต้น พบว่าหากมีการแก้ไขเลขที่ตำแหน่งในบัญชีแนบท้ายคำสั่ง จะทำให้การคำนวณเงิน คลาดเคลื่อน ในกรณีที่ ตำแหน่งนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่ง จึงได้ส่งแนวทางการดำเนินการเบื้องต้นส่งให้กับกรมทาง Email แล้ว

ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/10/2018

N2190 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
26/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในกรณีข้อมูลบุคลากร มี 2 สถานะ เช่น สถานะเดิม เป็นพนักงานราชการ ต่อมา ได้บรรจุเป็นข้าราชการ ซึ่งทางส่วนราชการจะใช้ข้อมูลเดิม
ทำการเปลี่ยนตำแหน่ง และสถานภาพจากพนักงานราชการ เป็น ข้าราชการ ต่อมาทำการออกรายงานความเคลื่อนไหว การออกจากส่วนราชการ
ประเภทข้าราชการ พบว่า ระบบดึงข้อมูลการออกจากราชการ ในส่วนที่เป็นพนักงานราชการ มารายงาน จึงขอสอบถามถึงกรณีดังกล่าวว่าควรแก้ไขอย่างไร เพื่อให้รายงานข้อมูลได้ถูกต้อง ตามสถานภาพ นั้นๆ

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-เบื้องต้นโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมเเจ้งว่าปัจจุบันระบบสามารถทำงานได้ปรกติเเล้ว
โดย ทำการเปลี่ยนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของประเภทพนักงานราชการเป็นเลขอื่น เเล้วทำการเพิ่มข้อมูลบุคคลประเภทข้าราชการเข้าไปในระบบใหม่

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/10/2018

N2189 - P0404 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
26/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการ สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน พนักงานราชการ รอบวันที่ 1 คุลาคม 2559
และมีการยืนยันบัญชี ไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมา มีการแก้ไขการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการใหม่ ทำให้ข้อมูลบัญชีแนบท้ายคำสั่ง
เลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 หายไปจากเมนู P0404

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1/10/2561
-โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ว่าทำการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการใหม่ทำที่เมนูใด  กรมเเจ้งว่าทำการกำหนดเลขที่ตำแหน่งของพนักงานราชการใหม่ทั้งหมด ที่เมนู S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ จึงตรวจสอบโปรแกรมพบว่า การกำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่ ไม่มีผลกับเเฟ้มเลื่อนเงินเดือน

4/10/2561
-ส่งผลการทดสอบเเละขั้นคตอนหาเเฟ้มเลื่อเงินเดือนพนักงานราชการ ให้ทางอีเมลล์

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/09/2018

N2174 - พิมพ์ใบลา

วันที่รับแจ้ง: 
20/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  เมื่อมีผู้ยื่นลา และผู้อนุญาตลา อนุมัติการลา แล้ว สั่งพิมพ์ใบลา ปรากฏไม่มีระดับตำแหน่ง ตรงที่ต้องเว้นชื่อ
  จากการตรวจสอบ และข้อสันนิษฐานเบื้องต้น พบว่า ตำแหน่งที่ไม่มี ระดับตำแน่ง ตรงที่เซ็นชื่อ เมื่อสั่งพิพม์ ใบลา 
  จะเป็นตำแหน่งที่มีข้อมูล ตำแหน่งในการบริหารงาน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

การเเเสดงตำแหน่งในใบลา ทำงานดังนี้
1.ถ้ามีตำแหน่งทางการบริหาร ก็จะนำตำแหน่งทางการบริหารมาเเสดงในใบลา(ตำแหน่งทางการบริหารจะไม่มีระดับตำแหน่ง)
2.ถ้าไม่มีตำแหน่งทางการบริหาร จะนำตำแหน่งในสายงานโดยมีระดับตำแหน่งต่อท้าย มาเเสดงในใบลา

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/09/2018

N2151 - P1001 ออกหนังสือรับรอง

วันที่รับแจ้ง: 
30/08/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -อยากกำหนดให้ User เข้ามาใช้งานได้ เหมือนกับAdmin ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-06/09/2561
-โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ว่าต้องการเปิดสิทธิ์ให้User ทุกคนใช้งาน หรือ ต้องการสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่เพื่อใช้งาน และประเภทบุคลากรใดบ้างที่ทำงานที่เมนู P1001 พิมพ์หนังสือรับรอง
-กรมแจ้งว่า ต้องการเปิดให้ User ทุกคนและ ประเภทบุคลากรทุกประเภท ใช้งาน
- 08/09/2561
- ระบบรองรับการใช้งานเฉพาะ การเจ้าหน้าที่
กรมสามารถสร้างกลุ่มงานขึ้นมาใหม่ เพื่อกำหนดผู้ดูแลเรื่องนี้เฉพาะได้ แต่ควรเป็นสิทธิ์ใช้งานของ การเจ้าหน้าที่ระดับกรมเท่านั้น
เนื่องจาก หากกำหนดให้ เจ้าตัว หรือเจ้าหน้าที่ระดับสำนัก/กองดูแล จะทำให้เจ้าหน้าที่ท่านนั้น ทราบข้อมูลของข้าราชการท่านอื่นไปด้วย

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบ..

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/09/2018

N2150 - หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์-หนังสือคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
30/08/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เวลาค้นหารายชื่อ ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดเลย ทั้งรายชื่อที่พ้นสภาพไปแล้ว อยากให้แสดงเฉพาะรายบุคคล ที่ยังคงปฏิบัติงานตามปกติ หรือ เลือกตามโครงสร้างตามมอบหมายงาน/โครงสร้างตามกฎหมาย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/09/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2117 -หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์-หนังสือคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
09/08/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -สร้างUser กลุ่มใหม่เป็นแอดมินย่อย ดูแลในส่วนของการส่งหนังสือเวียน  เมื่อทำการส่งแล้วไม่พบรายการหนังสือเวียนที่ส่ง อยากให้โปรแกรมมีการส่งหนังสือเวียนถึงผู้ส่งที่ไม่ใช่แอดมินด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/08/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2116 - C0706 SQL Command

วันที่รับแจ้ง: 
08/08/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -รหัสโค๊ต การรันรหัสข้อมูล กรมสามารถรันได้เอง ทำการแก้ไขรหัสได้เองหรือไม่ ต้องเข้าไปเอารหัสมาตรฐานมาใช้กับหน้างานนี้หรือไม่  

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -กรมฯ สามารถรันรหัสได้เอง ทำการแก้ไขรหัสได้ โดยแอดมินเป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนของรหัสมาตรฐานนั้น จะเป็นรหัสสำหรับเมนูข้อมูลหลัก

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/08/2018

N2115 - หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์-หนังสือคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
08/08/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -อยากให้มีแอดมินย่อย สำหรับดูแลเรื่องหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะต้องทำอย่างไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำให้ แอดมิน แต่งตั้งบุคคลที่ดูแลโดยเข้าไปที่ C02 กลุ่มผู้ใช้งาน เพิ่มรายชื่อบุคคลที่ดูแล

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/08/2018

N2103 - การเพิ่มหนังสือแจ้งเวียนอิเลกทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
31/07/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -สอบถาม เมนู หน้าแรกในส่วนของวิธีการใช้งานระบบ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ เบื้องต้นสำหรับ หนังสือแจ้งเวียนอิเลกทรอนิกส์
สามารถเพิ่มข้อมูลถึงผู้รับรายบุคคลได้ แต่ในฐานะ แอดมิน ที่ส่งข่าวสารสามารถ ทราบได้หรือไม่ว่า ข้อมูล หรือ หนังสือเวียน
ที่แอดมินส่งไป แล้วนั้นจะมี การแจ้งตอบกลับมา ว่า ผู้รับได้รับแล้ว หรือ อ่านแล้ว หรือไม่ ทั้งนี้ จะมีเมนู รายการสำหรับการแจ้งเตือน
หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

      เบื้องต้นได้แนะนำขั้นตอนในการทำงานให้กับกรมทาง Email

ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/08/2018

Pages