สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

N3511 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
01/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การกำหนดวันหยุดราชการ ประจำภูมิภาค ในปี 2564 จะสามารถตั้งค่าวันหยุด ในระบบ DPIS มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นให้โหลดโปรแกรม http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2854 
วิธีการใช้งาน
 - ให้กำหนดวันหยุดที่เมนู® ข้อมูลหลัก > M06 การลา > M0602 ปฏิทินวันหยุด
 - เมื่อมีการลาตรงกับวันหยุดตามปฏิทินวันหยุด จะมีแจ้งเตือน ว่าท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ประกาศเป็นวันหยุดหรือไม่ พร้อมทั้งมีตัวเลือก YES กับ NO
     - กรณีตอบ YES -> ให้เเจ้งเตือน ท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้ประกาศเป็นวันหยุด ระบบจะไม่นับวันลาที่ตรงกับวันหยุดพิเศษ
     - กรณีตอบ NO  -> ให้เเจ้งเตือน ท่านไม่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้ประกาศเป็นวันหยุด ระบบจะคำนวณจำนวนวันลาตามปกติ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ    

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/03/2021

N3264 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
29/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การลา ในวันหยุด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี ระบบคำนวณ เป็น -0.5 วัน แต่พอกดบันทึก หรือแก้ไข อีกครั้ง
ระบบบันทึกว่า ลา 1 วัน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเเล้ว โหลดได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3249

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/07/2020

N3257 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
23/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู K08 ในส่วนของ สมรรถนะ ที่มีการระบุเพิ่มเติม ทำให้ค่าน้ำนัก รวม มากกว่า 100% นัั้น ในส่วนของ สัดส่วนการประเมิน สมรรถนะ
โดย เพิ่ม เมนู ย่อย เป็น 3 รายการ
1. สมรรถนะ หลัก
2. สมรรถนะทางการบริหาร
3. สมรรถนะตามสายงาน
ดังนี้ จะสามารถดำเนินการ ใน DPIS เวอร์ชัน ใหม่ ได้ หรือไม่ อย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 

N3253 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
21/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู K08 เพิ่มจำนวน สมรรถนะ ที่ ส่วนที่ 1.2 แล้วทำการประเมิน ส่วนที่ 2.2 โดย สมรรถนะ ค่าน้ำหนัก รวม 202% แต่ผลการคิดคะแนน ในส่วนที่ 3 ไม่ได้ คิดคำนวณ เหมือนกับวิธีคำนวณ ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ 2.1 การกำหนดให้มีสมรรถนะ ค่าน้ำหนัก รวม มากกว่า 100% ได้หรือไม่ กรณีการกำหนดค่าน้ำหนัก ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงาน แล้ว วิธีการคำนวณ ที่ถูกต้อง ควรจะเป็น เช่นไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

 แต่ละตัวชี้วัดต้องเฉลี่ยออกมา ให้อยู่ในรูปรวมกันไม่เกิน 100%

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/07/2020

N3233 - C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
14/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ได้ทำการกดปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่ C0704 ครบทุกปุ่มแล้วต่ยังมีบางคอลัมน์ที่ไม่พบ ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

 -การตรวจสอบฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อทางกรมฯ ส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.พ. แล้วทางสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการ
ให้อีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/07/2020

N2917 - P0404 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
03/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ที่มีการนำข้อมูลจาก บัญชีการบริหารวงเงินค่าตอบแทน จากเมนู A05 มาทำบันทึกรายการ
พบปัญหาคือ หากมีการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งข้าราชการ แล้วทำให้ ข้อมูลตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ประเภท หรือระดับตำแหน่ง ตามข้อเท็จจริง
กับตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ไม่ตรงกัน วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น คือ ต้องทำการลบรายการข้าราชการที่ไม่ตรงในคำสั่ง แล้ว ไปแก้ไขตำแหน่ง
ที่ข้อมูลบุคคลทั่วไป ในรายการการดำรงตำแหน่งให้ กลับไปเป็นตำแหน่งเดิม แล้วจึง เพิ่มรายการกลับเข้าไปใหม่ เช่น ตามคำสั่ง เลื่อนเงินเดือน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เลขที่ 60 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อมา วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีการย้าย ไปเป็นตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ เลขที่ 200 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการเพิ่มรายการใน เมนู P0404 ข้อมูลจะเป็นตำแหน่งปัจจุบัน นักวิเคราะห์ฯ
เลขที่ 200  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ต้องทำการลบรายการนี้ แล้วออกไปแก้ไขตำแหน่งให้เป็น  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เลขที่ 60
กองบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วค่อยเพิ่มรายการเข้ามาใหม่อีกครั้ง
   -สิ่งที่อยากเสนอ คืออยากให้สามารถแก้ไขรายละเอียดตำแหน่ง และรายละเอียดอื่นๆ ในเมนู P0404 ได้เลยครับ

สถานะการดำเนินการ: 

N2915 - R0707 รายงานการลา สาย ขาดราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
02/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมื่อสั่งรายงาน  R0707 แล้ว รายงาน ส่วนราชการ ไม่ตรงกับ เงื่อนไขที่สั่งพิมพ์รายงาน ซึ่งตอนสั่งพิมพ์รายงาน เลือกเป็นทั้ง ส่วนราชการ
แต่รายงาน ออกมาเป็น สำนักงานกองทุนยุติธรรม และยังไม่ปรากฏรายละเอียดข้อมูล โดยปัญหานี้ยังปรากฏที่ เมนูย่อยอื่นๆ ด้วยครับ รบกวน
ตรวจสอบให้ด้วยครับ 

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

รายงานดังกล่าวหากไม่ได้ใช้ระบบลงเวลา จะไม่สามารถออกรายงานได้

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/12/2019

N2841 - P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่

วันที่รับแจ้ง: 
16/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0311 วันที่มีผล error ตามคำสั่งที่ถูกต้อง คือ 25/10/2561 แต่บางรายการ วันที่มีผล error อาจมีสาเหตุ มาจาก ตอนนที่ทำบัญชี
แนบท้าย บางรายการ มี การ ลบออกจากบัญชี เนื่องจากข้อมูล ไม่ตรงตามคำสั่ง ต้องไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ เมนูอื่น ให้ตรงตามคำส่ังก่อน
จากนั้น จึงทำการเพิ่มรายการ เข้าไปใหม่ ตามไฟล์ บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ (วันที่มีผล error).xlsx

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นทดสอบโปรแกรมเเล้วไม่พบปัญหาตามที่เเจ้ง แนะนำให้คลิกรูปดินสอที่รายชื่อ เเล้วทำการเลือกวันที่อีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/10/2019

N2820 - P0110 ประวัติการลา

วันที่รับแจ้ง: 
07/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  วันที่ 10/10/2562
 -ประวัติการลา ระบบแสดง วันลาพักผ่อน ไม่ถูกต้อง รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

- เบื้องต้นได้ส่งsctirpt เเละขอข้อมูลมาตรวจสอบ
- เบื้องต้น จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า
  1) รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง เช่น 15/10/605 (ว/ด/ปี พ.ศ.)  วิธีแก้ไข ให้คลิกรายการที่วันลาติดลบ เเล้วเลือกวันที่ลา วันที่-ถึงวันที่ โดยเลือกเป็นวันเดิม เเล้วกดบันทึกข้อมูล
  2) กรณีจำนวนวันติดลบ -0.5 เนื่องจากเป็นการลาครึ่งวัน ที่ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ วิธีแก้ไข หากไม่ต้องการให้เเสดงรายการดังกล่าวให้ ยกเลิกใบลาที่เมนู P0601 และ ลบประวัติการลาที่เมนู P0110

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/10/2019

N2819 - A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
07/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของพนักงานราชการ เมื่อ ทำการค้นหา รอบที่ 1/2562 แล้ว คะแนน ไม่ตรง กับ ที่บันทึกไว้
จากนั้น พอ จะทำการแก้ไข คะแนน ให้ถูกต้อง ก็ไม่สามารถทำได้

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) โทรสอบถามทางกรม กรมเเจ้งว่ามีการนำ้เข้าฐานข้อมูลใหม่ทำให้คะเเนนไม่ตรงตามที่บันทึกไว้
2) การเเก้ไขคะเเนน ต้องทำการเลือดกรม กดปุ่มค้นหา ระบบจะเปปิดช่องคะเเนนให้แก้ไขได้

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/10/2019

Pages