รอการตรวจสอบ

N3234 - R0703 รายงานการลารายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
14/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ขอเพิ่มเมนูรายงานการลารายบุคคลที่สรุปเป็นรายปีงบประมาณ และเพิ่มการรับรองข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 

N3220 - R0703 รายงานการลารายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
08/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู R0703  ในส่วนของรายงานการลา จะขอเพิ่มลายเซ็นด้านท้ายตารางได้หรือไม่
 

สถานะการดำเนินการ: 

N3087 - P0130 ประวัติการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/มอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
09/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ในส่วนของประวัติรักษาราชการ/มอบหมาย ซึ่งจะต้องเอาไปนำเข้าข้อมูลลงใน Seis อยากให้จัดทำโปรแกรมเพื่อรองรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนนี้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 

N2734 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
26/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - กรณีเข้ารับราชการ วันที่ 20 พ.ค. 2530 จากนั้นได้ลาออก และได้บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่อีกครั้งเมื่อ วันที่ 20 มี.ค. 2543 ระบบ DPIS
ควรเริ่มนับอายุราชการวันใด ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. 2530 หรือ วันที่ 20 มี.ค. 2543 

สถานะการดำเนินการ: 

N2584 - R07 รายงานวันลา

วันที่รับแจ้ง: 
07/05/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -R07 รายงานวันลา ขอเพิ่มรายงานส่วนของ RO7 อยากให้รายงานมีเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดไฟล์ แล้วใช้ข้อมูลได้เลย

สถานะการดำเนินการ: 

N2564 - S0201 ตำแหน่งข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
07/05/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -S0201 ตำแหน่งข้าราชการ เพิ่มโครงสร้างและตำแหน่งในส่วนของการกำหนดตำแหน่ง ให้มีช่องระบุ โครงสร้างตามมอบหมายของบุคลากร
ทุกประเภท (ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อให้กรมสามารถบริหารตำแหน่งจากข้อมูลในระบบ โดยไม่ต้อง
จัดทำไฟล์ excel และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในส่วนเมนูนี้

สถานะการดำเนินการ: 

N2498 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
26/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -P0601 การลา อยากให้ ระบบ แสดงวันที่ แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล ของผู้ตรวจสอบ การลา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ชั้นเหนือขึ้นไป
และผู้อนุญาต การลา ในการทำบันทึกรายการต่างๆ

สถานะการดำเนินการ: 

N2398 - P0313 บัญชีแนบท้ายคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
30/01/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทำการยืนยันคำสั่งตัดโอนลูกจ้างประจำที่เมนู  P0313  ตัดโอนลูกจ้างประจำ  แต่ระบบยังแสดงที่หน่วยงานเดิมที่ P0101

สถานะการดำเนินการ: 

N2346 - P0303 สอบถามข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างสมควรสับเปลี่ยน

วันที่รับแจ้ง: 
20/12/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - ต้องการตรวจสอบข้อมูลของคนที่เคยอยู่ในหน่วยงานเก่าที่ถูกยุบเลิกไปแล้ว ว่ามีใครบ้างที่อยู่ที่หน่วยงานเก่าจนถึงวันที่ยุบเลิก ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อหน่วยงานใหม่

สถานะการดำเนินการ: 

N2303 - การคำนวณอายุราชการของ dpis version 5

วันที่รับแจ้ง: 
21/11/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ระบบ dpis 5 และ dpis 4 คำนวณอายุราชการไม่เท่ากัน โดย dpis 5 จะคำนวณอายุราชการแล้วน้อยกว่า dpis 4 จำนวน 1 วัน
ไม่ทราบว่าการคำนวณอายุราชการของ dpis version ที่ถูกต้องเป็นเวอร์ชั่นไหนคะ

สถานะการดำเนินการ: 

Pages