สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

N2330 - การปรับปรุงตำแหน่งและจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่

วันที่รับแจ้ง: 
12/12/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ต้องการเพิ่มตำแหน่งที่หน่วยงานใหม่ เเต่ไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งได้ เนื่องจากเลขที่ตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มมีอยู่เเล้วที่หน่วยงานเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

- แนะนำให้ ยกเลิกการใช้งานตำแหน่งว่างที่หน่วยงานเดิมก่อน จึงจะสามารถเพิ่มเลขที่ตำแหน่งที่มีอยู่ในหนว่ยงานเดิมได้

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/12/2018

N2302 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
29/11/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

1. ส่งออกไฟล์ Excel ในเมนู A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน เมื่อ ส่งออกไฟล์ Excel ปรากฏว่ารูปแบบของตาราง ตรงเครื่องหมายดอกจัน  * ,  ** 
* หมายถึง จำนวนเงินเดือนที่ได้เลื่อนรวมกับจำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น
** หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นซึ่งตามคำสั่ง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุที่ สำนักงาน ก.พ.ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ นั้น ระบุเป็น
* หมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง
** หมายถึง จำนวนเงินเดือนที่ได้เลื่อนรวมกับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ข้อความที่ออกในรายงาน ที่เป็น * , ** ควรใช้ข้อความในส่วนไหน ใช้ในส่วนของข้อความที่อยู่ในรายงาน A06 ปัจจุบัน หรือ ใช้ในส่วนของ ข้อความที่ทาง สำนักงาน ก.พ. เผยแพร่ทางเว็บไซต์

2. A08 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ) เมื่อ ส่งออกไฟล์ Excel ปรากฏว่ารูปแบบของตาราง เป็น แบบเดียวกับของ ข้าราชการ ในเมนู A06 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/11/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2254 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
17/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมื่อบริหารวงเงิน และทำการเพิ่มบัญชี สั่งพิมพ์ Excel มีการคำนวณ คลาดเคลื่อนในช่วงอัตราเงินเดือน บางช่วง โดยเฉพาะเงินเดือน
ช่วง 19,400-19,999 และรูปแบบฟอร์ม ตารางการเลื่อนค่าตอบแทนของ พนักงานราชการ เป็นการใช้แบบฟอร์มของข้าราชการที่มีการ 
เพิ่ม  *  ตรงเงินเดือนที่ได้เลื่อน  และระบุว่า   * หมายถึง จำนวนเงินเดือนที่ได้เลื่อนรวมกับจำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
** หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1. จำนวนเงินที่เเสดงในรายงานexcel คลาดเคลื่อนนั้นเกิดจาก บุคคลากรบางท่านได้รับค่าตอบเเทนพิเศษเเต่ในรายงานไม่เเสดงเงินตอบเเทนพิเศษ เมื่อทำการคำนวณด้วยสูตร excel ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อน
2. เเบบฟอร์มรายงานได้รับการปรับแก้แล้ว สามารถดาวโหลดได้จากลิงค์นี้ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2228

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/10/2018

N2220 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
04/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

พนักงานราชการ ที่เพิ่งบรรจุ ทำให้มีเวลาการปฏิบัติงาน แค่เพียงรอบเดียว ทำให้ไม่สามารถ เอาคะแนน 2 ครั้ง
มาเฉลี่ยได้ หรือ ในกรณี ที่พนักงานราชการ มีการปรับปรุงตำแหน่ง ทำให้มีการย้ายเลขที่ตำแหน่ง หรือ สำนัก/กอง ในช่วงรอบการประเมิน 2 ครั้ง
ทำให้ ระบบไม่สามารถหาคะแนนเฉลี่ยได้ เนื่องจาก เลขที่ตำแหน่ง สำนัก/กอง ไม่ตรงกัน
   -ปัญหาดังกล่าว จะกระทบไปถึง การบริหารค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในรอบวันที่ 1 ตุลาคม ต่อไป เนื่องจากระบบ มองว่า พนักงานราชการ
ที่เพิ่งบรรจุ มีคะแนนการประเมิน รอบเดียว หรือ พนักงานราชการที่ย้ายเลขที่ตำแหน่ง สำนัก/กอง เช่น ครึ่งปีแรก อยู่ กอง ก. ต่อ มา ครึ่งปีหลัง
อยู่กอง ข. ระบบก็จะมองว่า มีคะแนนประเมิน ที่ กอง ก.เฉพาะครึ่งปีแรก และที่กอง ข. ก็จะมีคะแนน ประเมิน เฉพาะครึ่งปีหลัง ทำให้ไม่สามารถ
หาคะแนนเฉลี่ย เพื่อบริหารค่าตอบแทนได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-ความต้องการดังกล่าวถูกปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเเล้ว ในโปรแกรมเวอร์ชั่นปัจจุบัน

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/10/2018

N2206 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
28/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -จนท.ทำเรื่องลาซึ่งเป็นการลาข้ามปีงบประมาณ ระบบไม่สามารถทำการบันทึกการลาได้ กรณีเรื่องการลา สามารถคีย์ย้อนหลังได้หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1.ปัญหาการลาข้ามปีงบประมาณ
 1.1เเนะนำให้คำนวนวันลาสะสม ของปีงบประมาณหน้าที่กำลังจะถึง ที่เมนูP0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม

2.กรณีลาย้อนหลัง
 2.2 กรณีลาย้อนหลังสามารถลาได้เฉพาะ ลากิจ และ ลาป่วย 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/10/2018

N2200 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
27/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -User ทำประเมินตนเอง แต่ต้องการทำการลบชี้วัดรายบุคคลในระบบDPIS ขอลบรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (KPIรายบุคคล) ในลำดับที่ 2 ตัวชี้วัดอ้างอิง 7.1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและมี
ธรรมาภิบาล สามารถทำลบได้หรือไม่คะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ในกรณีที่ User ต้องการลบ รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะต้องแจ้งให้ทาง แอดมิน ของกรมฯ เปิดสิทธิ์การลบข้อมูล
ที่เมนู K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ให้ก่อนค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/09/2018

N2195 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
26/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -กรณีการประเมินผลข้าราชการ ที่มีการย้ายเลขที่ ตำแหน่ง เปลี่ยน กอง สำนัก นั้น ทางส่วนราชการ จะใช้ วิธีการประเมินแบบคิดสัดส่วน
ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน สำนัก กอง นั้น จึงอยากจะเสนอให้ เมนู k08 สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ประเมิน ผู้ให้ข้อมูล ในระหว่างรอบการประเมิน
เพื่อนำเอาคะแนนของทั้งสองหน่วยงาน มาคิดเป็นสัดส่วนตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือคิดคะแนนโดยใช้วิธีอื่นได้ รายละเอียดปรากฏ
ตามไฟล์ Excel แนบ

สถานะการดำเนินการ: 

N2194 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
26/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในการบันทึกข้อมูลการดำรงตำแหน่งของข้าราชการ ประเภทบริหาร ประเภทวิชาการ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นั้น
ตามคำสั่ง จะระบุชื่อคำสั่ง ว่า ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน โดยกระทรวง จะเป็นผู้ออกคำสั่ง ซึ่งจะแตกต่างจากคำสั่งย้าย เลื่อนระดับ รับโอน
หรือให้โอน ที่ระบุไว้ชัดเจน
   โดยในทางปฏิบัติแล้ว คำสั่งดังกล่าว จะมีการเคลื่อนไหวของตำแหน่ง ดังนี้ คือ หากเป็นการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้ามาหน่วยงาน
ประเภทการเคลื่อนไหว ก็จะเป็น ให้โอน และ รับโอน
   การบันทึกข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่งจะมี 2 ประเภทการเคลื่อนไหว ในคำสั่งเดียวกัน คือ ประเภทให้โอน มีตำแหน่งเดิม ส่วนราชการเดิม
และประเภทรับโอน มีตำแหน่งใหม่ และส่วนราชการใหม่ ที่รับโอน ถ้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการเดียวกัน จะเป็น ประเภทย้าย หรือ
เลื่อนระดับ ที่ต้องกำหนดประเภทการเคลื่อนไหวดังกล่าว เนื่องจาก สามารถออกรายงานการเคลื่อนไหวของตำแหน่ง การรับโอน ให้โอน ได้
ตรงกับที่มีการเคลื่อนไหวของตำแหน่ง จริง
*** ข้อเสนอ คือ ในกรณีที่มีการย้าย เลื่อนระดับ ให้โอน รับโอน ควรจะมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่งเดิม สำนัก กอง เดิม กรม และ กระทรวง เดิม 
พร้อมกำหนดประเภทการเคลื่อนไหวได้ ย้าย เลื่อนระดับ รับโอน หรือให้โอน และข้อมูลตำแหน่งใหม่ สำนัก กอง กรม และ กระทรวง ใหม่ 
พร้อมกำหนดประเภทการเคลื่อนไหวได้ ย้าย เลื่อนระดับ รับโอน หรือให้โอน 

สถานะการดำเนินการ: 

N2193 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
26/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยเมนู k08 ส่วนราชการ จะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการบันทึกตั้วชี้วัดในเมนู k08 ช่วงต้นรอบ
การประเมินของแต่ละ รอบ จากนั้น จะทำการ ถอนสิทธิเมนู k08 การเพิ่ม แก้ไข แต่ถ้าหาก ในช่วงเวลาที่ปิด k08 การเพิ่มแก้ไข ไปแล้ว
มีข้าราชการ หรือพนักงานราชการ บรรจุ หรือ รับโอน เข้ามาใหม่ แล้ว เปิดสิทธิเมนู k08 ให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน bureau ก็จะเป็นการสิทธิ
เมนู k08 ให้กับรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการ ทุกคนในกลุ่มผู้ใช้งาน bureau
*** จึงขอเสนอ ให้สามารถกำหนดสิทธิกลุ่มผู้ใช้งาน bureau เป็นการเฉพาะรายได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของโปรแกรม จึงไม่สามารถกำหนดสิทธิ์กลุ่ม bureau เป็นรายบุคคลได้

ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/10/2018

N2192 - R0905 รายงานตัวชิ้วัดรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
05/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -สำหรับพนักงานราชการ จะมีการคิดคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกัน ซึ่งถ้าหาก คะแนนเฉลี่ยที่ได้ไม่ถึง 75 คะแนน
หัวหน้าส่วนราชการ จะต้องเลิกสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ดังกล่าว เช่น (รอบที่ 1/2560 + รอบที่ 2/2560) / 2 จึงอยากเสนอให้มีเมนูแสดงผล
คะแนนเฉลี่ยดังกล่าวด้วย ครับ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/10/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages