สำนักงาน ป.ป.ส.

N2390 - P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย

วันที่รับแจ้ง: 
24/01/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งจากเลขที่ตำแหน่ง เมื่อเลือกตำแหน่งแล้ว ข้อมูลสำนัก/กอง ที่แสดง
ยังเป็นสำนัก/กองเดิม ของเลขที่ตำแหน่งเดิม “ไม่ใช่” สำนัก/กอง ของเลขที่ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ข้อมูลตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เหมือนกับตำแหน่ง
เดิม ละเมื่อมีการกดยืนยันคำสั่งแล้ว ข้อมูลบุคคลใน P0101 “ไม่ได้เปลี่ยนแปลง” เลขที่ตำแหน่งและตำแหน่งใหม่ ให้อัตโนมัติ ส่งผลต่อการ
แสดงผลประวัติการดำรงตำแหน่ง และประวัติการรับเงินเดือนของบุคคลที่ย้ายไม่ถูกต้อง เหมือนกับข้าราชการ/พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ
ที่ข้อมูลใน P0101 เปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติตามปกติ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อบเเล้ว
ขั้นตอนหลังอัปเดทโปรแกรม
1)ให้ลบประวัติการดำรงตำแหน่งเดิมของบุคคลที่เกิดปัญหา
2)ทำแฟ้มคำสั่งอีกครั้ง
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/01/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2367 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
14/01/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 
  -การประเมินผล K08 เกี่ยวการแสดงลายเซ็นผู้บริหาร ในรอบการประเมินที่ 1/2562 เป็นต้นไปให้งดพิมพ์รายงานออกมาในรูปแบบกระดาษ
ให้ผู้บริหารลงนามแต่จะดำเนินการโดยตั้งค่าให้แสดงผลลายเซ็นอิเลคทรอนิกส์ในระบบแทน เมื่อผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นแล้ว แต่ปัญหา
ที่พบ ในส่วนของการแสดงผลลายเซ็นผู้บริหาร "กรณีมีความเห็นต่างกับผลการประเมิน" ไม่ปรากฏลายเซ็น ในส่วนผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
แต่การเห็นด้วยกับผลการประเมิน ปรากฏลายเซ็นตามปกติ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/01/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2187 - R0901 รายงานการประเมินผล KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
24/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

     - เมนู R0901 แสดงรายชื่อผลการประเมิน แต่จัดกลุ่มกอง/สำนักตามมอบหมายงาน ชื่อกอง/สำนัก ซ้ำกัน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/09/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2182 - สอบถามวิธีการ Update-Version DPIS

วันที่รับแจ้ง: 
24/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -มีการทดสอบการแสดงผลของระบบ DPIS โดยใช้ Test Server ซึ่งปัจจุบันยังเป็นเวอร์ชัน 5.1.2.0 รบกวนสอบถามและแจ้งปัญหา
การใช้งานดังต่อไปนี้ 
    - หลังดำเนินการ Update Version ของโปรแกรม DPIS เป็นเวอร์ชัน 5.2.1.21 จะต้อง Update Schema ของDatabase เช่น จำนวน
ฟิลล์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น อย่างไรบ้าง สามารถใช้เมนู C0704 ดำเนินการในส่วนตรงนี้ได้เลยหรือไม่ครับ โดยที่ข้อมูลที่ใช้ทดสอบระบบยังคงเดิม               

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

      - สามารถใช้เมนู C0704 ดำเนินการในส่วนปรับปรุงโครงสร้าง database ได้เลย โดยกดปุ่ม ยืนยันปรับปรุงข้อมูล เป็นปุ่มเเรก  แล้วจึงกดปุ่มอื่นๆตามที่ปรากฎบนหน้าจอโปรแกรม

ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/09/2018

N1715 - P0603 ตรวจสอบการลาเกินกำหนด

วันที่รับแจ้ง: 
12/01/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.15
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0603 ตรวจสอบการลาเกินกำหนด

       - สอบถามวิธีการดูวันลาเกินกำหนดในเมนู P0603 ว่าถูกคำนวณมาจากหน้าไหน เนื่องจากตรวจสอบพบข้าราชการบางคนพบวันลาติดลบ แต่เมื่อตรวจสอบกับข้อมูลไม่พบว่ามีการลาเกิน 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   - ได้ทำไฟล์สรุป เกี่ยวกับคำถามที่ทางกรมสอบถามมา ส่งให้ทางอีเมลครับ

เมนู P0603 ตรวจสอบการลาเกินกำหนด
     สำหรับใช้ในการตรวจสอบว่าในรอบครึ่งปีงบประมาณดังกล่าว มีผู้ใดลาเกินกำหนดหรือไม่

คำถามข้อ 1     อยากทราบว่าความหมายตัวเลขของจำนวนวัน จำนวนครั้ง และจำนวนวันสาย ไม่ทราบว่าระบบนำจำนวนวันมาจากไหนค่ะ เป็นจำนวนวันรวม หรือเป็นตัวเลขของอะไร
คำตอบ           จำนวนตัวเลขที่สอบถามมาเป็นค่าตั้งต้นของระบบ เพื่อใช้ในการคำนวณวันเพื่อตรวจสอบค่าว่าเกินกำหนดหรือไม่ โดยอ้างอิงตัวเลขตาม กฎ ก.พ. หรือระเบียบข้อกำหนด (เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน) ปัจจุบันระบบเปิดให้กรอกค่าได้เองเพื่อใช้ในการคำนวณของแต่ละส่วนราชการ

                   จำนวนวัน        หมายถึง จำนวนวันลา
                   จำนวนครั้ง       หมายถึง จำนวนครั้งที่ลาได้ในรอบปีงบประมาณนั้น
                   จำนวนวันสาย   หมายถึง จำนวนวันที่สายได้ไม่เกินกี่วันต่อรอบปีงบประมาณนั้น

                   ***อ้างอิง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 หน้า 12 ข้อ (9)

คำถามข้อ 2     อยากสอบถามว่าจำนวนวันที่เกินแล้วติดลบ มีความหมายว่าอย่างไรค่ะ ซึ่งถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าเจ้าตัวไม่ได้ลาเกินจากวันลาที่มีอยู่ค่ะ
คำตอบ           ปัจจุบัน เมื่อคลิกเข้า เมนู P0603 ตรวจสอบการลาเกินกำหนด ระบบจะคำนวณค่าจำนวนวันลา วันสาย ทั้งหมดของบุคคลนั้น ๆ หักลบกับค่าตั้งต้นของระบบทันที เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นความแตกต่างของข้อมูลเมื่อทำการกดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขที่ต้องการอีกครั้ง (ซึ่งอาจพบว่าโปรแกรมไม่แสดงรายการใด ๆ เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดลาเกินกำหนดตามค่าตั้งต้นที่ใช้ในการคำนวณ)
                   ***สามารถกำหนดค่าตัวเลขต่ำ ๆ และกดปุ่มค้นหา เพื่อให้โปรแกรมคำนวณผลการตรวจสอบการลาเกินกำหนด ตามค่าที่กำหนดได้                              ***ค่าติดลบ คือ จำนวนวันที่ยังไม่เกินกำหนด ค่าบวก คือ จำนวนวันที่เกินกำหนดแล้ว

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/01/2018

N1666 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
20/11/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.14
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - เจ้าหน้าที่ทำการรับโอนข้าราชการจากกระทรวงอื่น ได้นำไฟล์ทั้งหมดจัดเก็บลง Server DPIS แต่เมื่อสั่ง Import ข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถนำเข้าดังกล่าวได้ ระบบแจ้ง Error 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

        - ตรวจสอบจากไฟล์ที่กรมส่งมาให้พบว่า ในส่วนของฟิวส์ LEVEL_NO สามารถรองรับได้ 2 ตัวอักษร ซึ่งจากไฟล์ที่ส่งมา มีการใส่ตัวอักษรมากกว่า 2 ตัวอักษรเลยทำให้ระบบไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้  

22/11/2017 

       - ประสานเพื่อขอฐานข้อมูลมาตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาเพิ่มเติม

29/11/2017

      - โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ได้ทำการแก้ปัญหาโดยการคีย์ประวัติของข้าราชการเข้าระบบโดยตรงแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล

ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/11/2017

N1624 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
06/11/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.12
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0601 การลา

         -  กลุ่มผู้ดูแลเรื่องการลา จะทำการเพิ่มข้อมูลการลาให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่พบปุ่มเลือกประเภทการลา 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

             -  เนื่องจากในหน้า P0601 การลา นั้น จะให้เฉพาะเจ้าตัวทำการลาเท่านั้น ถ้าในกรณีเป็นกลุ่มผู้ตรวจสอบการลา สามารถเพิ่มได้ที่หน้า P0101 ข้อมูลบุคคล และเลือกแถบการลาและทำการเพิ่มการลาให้ User ID ได้ในเมนูนี้ค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล

ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/11/2017

N1586 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
05/10/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.10
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

K08 การประเมินผล KPI รายบุคคล           

         - ผู้ประเมิน ปลดล๊อค อนุญาตให้เห็นคะแนนไม่ได้  และในส่วนที่ 2.2 สมรรถนะที่แสดงจริง ให้คะแนนแล้ว ไม่มีปุ่มบันทึก 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เนื่องจากเป็นปัญหาระหว่างเวอร์ชั่น ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว จึงได้ส่งไฟล์ให้ทำการอัพเดทส่วนงานนี้

ขอบคุณครับ
สมศักดิ์  โพธิ์กลั่น
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/10/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1552 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
20/09/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.10
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 K08 การประเมิน KPI รายบุคคล 

         1. แอดมินไม่สามารถเพิ่มผลงานจริงให้กับผู้รับประเมินได้ แต่มีปุ่มเพิ่มปกติ ผู้ประเมินยังไม่ได้กดแสดงคะแนน 

         2.  เมื่อผู้รับการประเมินกดรายงาน PDF พบว่าเงินเดือนคนที่ได้เป็นเงินขั้นพิเศษแสดงเป็นเงินเดือนเดิม แต่หน้า P0101 ข้อมูลบุคคล แสดงเป็นเงินเดือนที่ถูกต้อง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/09/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1550 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
15/09/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.10
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

           - สำนักงาน ป.ป.ส. พบปัญหาในการเพิ่มข้อมูล 1.2 สมรรถนะที่คาดหวัง ในเมนู K08 ของข้าราชการ โดยพบว่าพนักงานราชการไม่สามารถเพิ่มข้อมูลสมรรถนะที่คาดหวังได้ ดังรูปที่แนบค่ะ และปุ่มอนุญาตให้เห็นคะแนนก็ไม่ได้ถูกเลือกไว้ค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เป็นปัญหาที่อยู่ระหว่างเวอร์ชันและได้ทำการปรับแก้แล้วใน .12

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/09/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages