N3517 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
09/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู K08 การประเมิน KPI รายบุคคล > ส่วนที่ 2 ตามตัวชี้วัด มีการแนบไฟล์เอกสารแล้ว แต่จำนวนไฟล์แนบไม่แสดง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำทางกรมฯ ให้กดปุ่มแสดงไฟล์เอกสารตามค่า Config 1 ครั้ง เพื่อให้ไฟล์เอกสารที่นำเข้าแสดงขึ้นมา

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/03/2021