N3508 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
24/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P02 บรรจุ/แต่งตั้ง/โอน   
1.ข้อแก้ไขแนบท้ายคำสั่ง P0203 แนบท้ายคำสั่งบรรจุ/ แต่งตั้งฯ  คำสั่ง ที่ 77/2564  ลงวันที่ 9 ก.พ. 2564
2.จากการตรวจสอบโปรแกรมตรวจสอบและรายงานข้อมูลระบบ DPIS ในส่วนของ ข้อมูลประวัติบุคลากร (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มข้อมูลประวัติเงินเดือน/ค่าตอบแทน
ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มข้อมูลประวัติอื่นๆ พบข้อมูลไม่ปกติ แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วดูไม่ออกว่าข้อมูลไม่ปกติเป็นอย่าง จะต้องแก้ไขตรวจสอบหรือ
ดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) เบื้องต้นได้ส่งสคริปให้ทางอีเมล

2) ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มข้อมูลประวัติเงินเดือน/ค่าตอบแทน คาดว่ารูปแบบวันที่ไม่ถูกต้องครับระบบจึงเเสดงข้อมูลออกมาเป็น - 
     แนะนำให้ตรวจสอบที่เมนูP0101 ข้อมูลบุคคล -> P0103 ประวัติการรับเงินเดือน   ดูรูปแบบวันที่ ที่ช่องลงวันที่ว่ารูปแบบวันที่ถูกรือไม่ รูปแบบที่ถูก           ต้องคือ วว/ดด/ปปปป พ.ศ. (01/02/2564)

2.2) - ตรวจสอบข้อมูลคะแนนผลการประเมิน
เนื่องจากโปรแกรมตรวจสอบและรายงานข้อมูลระบบ DPIS มีการตรวจสอบข้อมูลประเภทวันที่ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้สั่งเกตุคอลัมน์ที่มีคำว่า DATE เนื่องจากเมนูนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลวันที่ได้ จึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/02/2021