N3502 - P0130 ประวัติการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/มอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
17/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 แถบเมนูรักษาราชการ/มอบหมายงาน ระบบแสดงจำนวนไฟล์แนบทุกลำดับที่ “รักษาราชการ/มอบหมายงาน” ไม่ถูกต้อง เมือคลิกที่จำนนวนไฟล์ ไม่พบไฟล์ใด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: