N3481 - P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
28/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ต้องการ ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่ เมนู P0502  จะต้องดำเนินการอย่างไร ตาม คำสั่ง 13/2564 ลงวันที่ 13/01/2564

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้ทำสคริปเเละส่งคู่มือการใช้งาน ให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/01/2021