N3469 - P1120 นำเข้าข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี (กรมบัญชีกลาง)

วันที่รับแจ้ง: 
22/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -นำข้อมูล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เข้าในระบบ dpis แต่มีบางรายชื่อ error ต้องแก้ ไข อย่างไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นแนะนำให้ตรวจสอบ บัตรประชาชน แนะนำให้เข้าตรวจสอบที่เมนู P0101ทำการค้นหารายชื่อ พร้อมตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชน
ว่าถูกต้องหรือไม่แล้วนำไฟล์ที่ถูกต้องเข้าใหม่

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ
 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/01/2021