N3467 - P0404 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
20/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เพิ่มคำสั่งเงินเดือนที่ เมนูP0404 1 ฉบับคือคำสั่ง 404/2563 และกดยืนยันคำสั่ง แต่แสดงในประวัติรายบุคคล ข้อมูลขึ้นซ้ำกัน 2 แถว
ทั้ง 160 คน ต้องดำเนินการอย่างไร 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้จัดส่งขั้นตอนและวิธีการดำเนินการให้กรมฯ ทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/01/2021