N3458 - R0413 รายงานข้อมูลข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

วันที่รับแจ้ง: 
12/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ออกรายงานที่เมนู R0413 รายชื่อหลักสูตรอื่นๆ ไม่ออกหน้ารายงาน มีแต่หลักสูตรที่ คีย์เข้าไปในข้อมูลหลักสูตรอบรม ในข้อมูลหลักอยากให้รายงาน
ออกรายงานหลักสูตรอบรมที่เป็นข้อมูลหลัก และหลักสูตรอื่นๆ ในภาพรวมของรายงาน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: