N3454 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
11/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - นำเข้าข้อมูลเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในเมนู P1115 กลุ่มข้อมูล 924 รายการ ไม่พบข้อมูลซ้ำ แต่ระบบแจ้งเตือนว่า มีข้อมูล
ไม่ถูกต้อง 1 รายการ ไม่สามารถนำเข้าได้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร ว่าเป็นข้อมูลรายการใด 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -ตรวจสอบไฟล์นำเข้าเบื้องต้นพบว่า เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ไฟล์นำเข้า ระบุผิด ทำให้ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/01/2021