N3360 - C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน

วันที่รับแจ้ง: 
15/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ต้องการให้มีลายเซ็นของผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน(อธิบดี) ในหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานราชการ เนื่องจากปัจจุบันแสดงเฉพาะในหนังสือ
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการเท่านั้น หากจะให้แสดงทั้งข้าราชการและพนักงานราชการต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  เบื้องต้นแนะนำให้กรมฯเข้าเมนู C15 เพิ่มข้อมูล โดยเลือกประเภทบุคคลากร เป็นพนักงานราชการ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/10/2020