N3330 - A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
25/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้สามารถแก้ไขข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณและรอบ ปัจจุบันเท่านั้น

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/09/2020
ไฟล์ปรับปรุง: