ดาวน์โหลด

ไฟล์อัพเดท DPIS/PPIS 5
(สำหรับหน่วยงานที่อัพเดทโปรแกรมฯ เป็น Version 5 แล้ว)
zip ดาวน์โหลดไฟล์ patch_5.2.1.49 (22 ต.ค. 63 เวลา 11.00 น.) [ pdf คู่มือการอัพเดทโปรแกรมฯ ]

Release 5.2.1.49 (แนะนำให้อัพเดทเป็น Release นี้)

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด ของ Release 5.2.1.45 เป็นต้นไป (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 22 ต.ค. 63)
 

Release 5.2.1.45

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด ของ Release 5.2.1.44 เป็นต้นไป (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 25 มิ.ย. 63)
 

Release 5.2.1.44

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด ของ Release 5.2.1.43 เป็นต้นไป (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 21 พ.ค. 63)
 

Release 5.2.1.43

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด ของ Release 5.2.1.40 เป็นต้นไป (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 28 เม.ย. 63)
 

Release 5.2.1.40

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด ของ Release 5.2.1.38 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 13 ก.พ. 63)
 

Release 5.2.1.38

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด

กลุ่มเมนูโครงสร้างและตำแหน่ง
S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ ปรับปรุงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของพนักงานราชการ โดยคลิกปุ่ม "ปรับช่วงเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน"

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
P0110 ประวัติการลา ปรับปรุงเงื่อนไขการคำนวณวันลา สำหรับกรณีที่มีการลาในช่วงวันหยุดพิเศษ (เฉพาะพื้นที่)
P0601 การลา ปรับปรุงข้อความการแจ้งเตือนกรณีที่มีการลาตรงกับวันหยุดพิเศษ และปรับปรุง แบบฟอร์มการลา ในส่วนการแสดงผลคำนำหน้าชื่อ กรณี คำนำหน้าชื่อเป็น ยศ โดยแสดง ยศ ก่อนลายมือชื่อ
P0603 ตรวจสอบการลาเกินกำหนด ปรับปรุงส่วนของการออกรายงาน ลูกจ้างประจำ
P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม ปรับปรุงส่วนของ timeout ให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลของทั้งส่วนราชการได้ (กรณีมีจำนวนบุคลากรเกินกว่า 1,000 รายการ)
P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล ปรับปรุงส่วนของ timeout ให้มากขึ้น

กลุ่มเมนูรายงาน
R0400 ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงการแสดงความเคลื่อนไหวที่ประวัติการดำรงตำแหน่ง
R0406 ประวัติข้าราชการ ปรับปรุงการแสดงรายการหน่วยงาน โดยแสดงให้ครบตามระดับของหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล
 

Release 5.2.1.37

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด
กลุ่มเมนูตั้งค่าระบบ
C02 กลุ่มผู้ใช้งาน ปรับแก้ให้สามารถส่งออกรายงานรูปแบบ Excel ในหน้าจอสิทธิเมนูได้

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
P1121 ถ่ายโอนข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่ง (SEIS) การส่งออกประวัติการดำรงตำแหน่งจากระบบ DPIS ไปยังระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)
P1122 รับโอนข้อมูล (SEIS) รับโอนข้อมูลรายบุคคลจากระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)

กลุ่มเมนูรายงาน
R0400 ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มการแสดงผลข้อมูลประเภทโทษทางวินัย เพิ่มการแสดงผลในรายงาน R0400 ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นำข้อมูลในช่อง ประเภทโทษทางวินัย มาแสดงในรายงาน รายละเอียดการแสดงผล คือ แสดงผลประเภทโทษทางวินัย ต่อด้วย กรณีความผิด ยกตัวอย่างเช่น ลดเงินเดือน กรณีความผิดประมาทเลินเล่อต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
R0412 รายงานข้อมูลข้าราชการแยกตามวุฒิการศึกษา/วิชาเอก/สถานศึกษา ปรับการเรียกใช้งานฟังชันก์เลือกโครงสร้างตามมอบหมายให้ถูกต้อง
R0903 รายงานการประเมินสมรรถนะรายบุคคลปรับการแสดงผลคะแนน (ไม่ปัดทศนิยม)
 

Release 5.2.1.35+

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด
กลุ่มเมนูตั้งค่าระบบ
C02 กลุ่มผู้ใช้งาน เพิ่มปุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (ระบบจะไม่ตรวจสอบจนกว่าจะคลิกปุ่ม)

กลุ่มเมนูโครงสร้างและตำแหน่ง
S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ ปรับปรุงส่วนของการบันทึกการแก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถบันทึกค่าของบางตำแหน่งได้ เนื่องจากระบบตรวจสอบไม่พบเงินเดือนขั้นต่ำ/ขั้นสูง

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
P0102 ประวัติการดำรงตำแหน่ง เพิ่มการแสดงผล "วันที่ลงนาม" ในตารางข้อมูล ประวัติการดำรงตำแหน่ง (คอลัมน์ถัดจากเลขที่คำสั่ง) และเพิ่มเงือนไขการแสดงผลที่เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม เพื่อให้แสดง/ซ่อน "วันทีลงนาม" ที่ประวัติการดำรงตำแหน่ง
P0404 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน แก้ไขข้อผิดพลาดของการแสดงรายชื่อลูกจ้างประจำในขั้นตอนการเพิ่มบัญชี
P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม ปรับปรุงส่วนของการแจ้งเตือนจำนวนวันที่เกิน และปรับกระบวนการในการคำนวณวันและบันทึกค่า
P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม ปรับปรุงการบันทึกวันลาพักผ่อนสะสมของหน่วยงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีสิทธิ์สะสมวันลารวมกับวันลาที่ได้รับเพิ่ม ได้สูงสุด 40 วัน

กลุ่มเมนูการประเมินผล
K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ขอเพิ่มโลโก้หน่วยงาน ในรายงานการประเมินผลรายบุคคล ฉบับย่อ

กลุ่มเมนูรายงาน
R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโสเพิ่มเติม ข้อมูล ในคอลัมน์การแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เพิ่มเมนู R0494 ประวัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เมนูอื่น ๆ
เมนูประกาศข่าวหน้าแรก ปรับปรุงให้สามารถแก้ไขช่วงวันที่แสดงผลได้
 

Release 5.2.1.34

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
P0119 สอบถามข้อมูล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการแสดงผลของการส่งออกรายงานรูปแบบ Excel คอลัมน์สำนัก/กอง สำหรับทุกๆ ระดับตำแหน่ง
P0141 สลิปเงินเดือน ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการแสดงผลสลิปเงินเดือนบน Browser และปรับรูปแบบการแสดงเลขที่บัญชี เช่น 123XXXX890
P0805 การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เพิ่มคอลัมน์ หน่วยงานที่จัดอบรม สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ในรายงานรูปแบบ PDF
P1103 แบบ คปร.7 สำหรับการส่งออกรายงานรูปแบบ Excel โดยเพิ่มเงื่อนไขการออกรายงาน อายุนับถึงวันที่ โดยเพิ่มคอลัมน์ อายุข้าราชการ อายุราชการ (อายุงาน) ต่อจากคอลัมน์หมายเหตุ
P1105 ถ่ายโอนข้อมูลรายบุคคล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการส่งออกข้อมูลที่อยู่และข้อมูลครอบครัว
P1106 รับโอนข้อมูลรายบุคคล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการรับโอนข้อมูลที่อยู่และข้อมูลครอบครัว

กลุ่มเมนูการประเมินผล
K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการแสดงผลในส่วนของการแสดงรายละเอียดในส่วนที่ 2.2 ให้แสดงคะแนนรวมที่แสดงส่วนที่ 3 มาแสดงในส่วนที่ 2.2 ด้วย รายละเอียดการแสดงคือ คะแนนส่วนที่ 1 + คะแนนส่วนที่ 2 = คะแนนรวม

กลุ่มเมนูรายงาน
R0406 ประวัติข้าราชการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรายงาน ก.พ. 7 (Excel) โดยเพิ่มการแสดงผลสังกัดต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ
R0495 รายชื่อข้าราชการ (โครงสร้างตามมอบหมายงาน) ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรายงานรูปแบบ Excel โดยแสดงคอลัมน์ สำนัก/กอง ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ ต่ำกว่าสำนัก/กอง 2 ระดับ แยกจากกัน
R0604 บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 5 ปี ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการส่งออกรายงาน ประเภทบุคคลากร ลูกจ้างประจำ

เมนูอื่น ๆ
เมนูประกาศข่าวหน้าแรก ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกรณีกำหนดเงื่อนไขที่เมนู C06 ตั้งค่าโปรแกรมโดยไม่อนุญาตให้กลุ่ม Bureau เพิ่มรายการประกาศได้เอง เช่น วิธีการใช้งานระบบ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ และหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์-หนังสือคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์
 

Release 5.2.1.31

กลุ่มเมนูโครงสร้างและตำแหน่ง
S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมโดยให้ระบบแสดงอัตราตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูง จากเมนู M0401 บัญชีอัตราเงินเดือน ของพนักงานราชการ ตามกลุ่มงาน

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
P0601 การลา ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้บันทึก/แก้ไขข้อมูลการลา

กลุ่มเมนูข้อมูลหลัก
M0604 ปฏิทินวันหยุด ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม กรณีเพิ่มปฏิทินวันหยุดใหม่ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลรายการลาออนไลน์ และประวัติการลา ที่มีวันที่คาบเกี่ยวกับวันหยุดใหม่ โดยจะแสดงรายการลาออนไลน์และประวัติการลาของบุคคลนั้นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันผลการลดจำนวนวันลาตามรายการข้างต้น

กลุ่มเมนูรายงาน
R0402 รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ระบบสามารถออกรายงานย้อนหลังได้
R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการส่งออกรายงานทั้ง PDF และ EXCEL สำหรับพนักงานราชการ โดยระบบจะตัดคอลัมน์ ตำแหน่งประเภท ระดับตำแหน่ง ช่วงระดับตำแหน่ง และเพิ่มคอลัมน์ กลุ่มงาน

เมนูอื่น ๆ
เมนูข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้สามารถกำหนดค่าสิทธิ์การเพิ่มของผู้ใช้งานในกลุ่ม Bureau ได้ที่เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม
 

Release 5.2.1.29

กลุ่มเมนูตั้งค่าระบบ
C02 กลุ่มผู้ใช้งาน ปรับปรุงความผิดพลาดที่ระบบไม่สามารถเพิ่มรายการผู้ใช้ใหม่ และการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้
C0709 บันทึกการทำงานของผู้ใช้งาน ปรับเปลี่ยนให้ระบบสามารถแสดงคอลัมน์ วันที่บันทึกข้อมูล และเพิ่มเงื่อนไขให้สืบค้นตามกลุ่มผู้ใช้งานและสามารถระบุช่วงเวลาได้

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
P0101 ข้อมูลบุคคล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม/ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด ดังนี้
  - แก้ไขความผิดพลาดของเงื่อนไขการค้นหาบุคลากรจากสังกัดตามกฎหมายและสังกัดตามมอบหมายงาน
  - ปรับเปลี่ยนให้ระบบสามารถแสดงสังกัดตามกฎหมายและสังกัดตามมอบหมายงาน ตามระดับของส่วนราชการที่ตั้งค่าไว้ที่เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม หัวข้อย่อย ต่ำกว่าสำนัก/กอง
P0119 สอบถามข้อมูล ปรับปรุงการนับวันเกษียณ กรณีคนที่เกษียณอายุแล้ว การนับอายุราชการจะนับถึงวันที่เกษียณอายุ
P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม/ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด ดังนี้
  - ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนแต่ระบบไม่บันทึกสังกัดให้ที่ประวัติการรับเงิน
  - ปรับเปลี่ยนให้ระบบสามารถนำเข้าข้อมูลค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ ไปที่ตารางประวัติเงินพิเศษด้วย โดยรูปแบบการนำเข้า จะเพิ่มคอลัมน์ "ค่าครองชีพชั่วคราว" ในไฟล์นำเข้าข้อมูล และประเภทเงินเพิ่มพิเศษเป็น "เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานราชการ" *** ทั้งนี้ ก่อนการนำเข้าข้อมูลขอให้ตรวจสอบที่เมนู M0404 ประเภทเงินเพิ่มพิเศษ โดยในระบบจะต้องมี ประเภทเงินเพิ่มพิเศษ "เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานราชการ" ไว้ก่อน
P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย ปรับปรุงการแสดงสังกัดของลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มเมนูการประเมินผล
K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ปรับปรุงการแสดงผลลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง กรณีให้ความเห็นต่าง ซึ่งเดิมระบบจะไม่แสดงลายมือชื่อ กลุ่มเมนูรายงาน
R0400 ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงการแสดงผลรายงานในส่วนของตำแหน่งและสังกัดให้ถูกต้องตามประวัติการดำรงตำแหน่ง
 

Release 5.2.1.28

การปรับปรุงด้านความปลอดภัย
- การตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกรณี รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านตรงกัน ให้โปรแกรมแจ้งเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อไม่ให้คาดเดาได้ง่าย ทั้งนี้ระบบจะตรวจสอบรหัสผ่านจากหน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน และการกำหนดผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
P0143 พ้นจากส่วนราชการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มการกรณีเพิ่มข้อมูล ให้นำวันที่มีผล ไปบันทึกที่ "วันที่พ้นจากส่วนราชการ" ที่ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร และ ให้นำค่าระดับตำแหน่งของบุคลากรไปบันทึกที่ "ระดับของผู้ดำรงตำแหน่ง" ที่เมนู P0102 ประวัติการดำรงตำแหน่ง
P0601 การลา กรณีทำรายการลาและได้รับอนุญาตแล้ว แต่ผู้ลาได้ยกเลิกรายการลานั้น ๆ และยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกการลา ปัญหาที่พบ คือ ผู้ลาสามารถทำรายการลาซ้ำในวันเดิมที่ขอยกเลิกได้
P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง) และ P1120 นำเข้าข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี (กรมบัญชีกลาง) ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมโดยเพิ่มข้อความ URL เชื่อมโยงไปยังระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบรูปแบบการนำเข้าข้อมูล (http://epayroll.cgd.go.th/CGDREG/CGDWEB/download.jsp?set_bg=3)
P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมโดยเพิ่มสังกัดของบุคคล จากเลขที่ตำแหน่งในไฟล์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล
P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS ปรับปรุงการส่งออกรายงานสำหรับพนักงานราชการ

กลุ่มเมนูการบริหารค่าตอบแทน
A05 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการส่งออกรายงาน Excel โดยในกรณีคนที่เงินเดือนเต็มขั้นเเละใกล้เต็มขั้น ไม่ต้องการให้ปัดเศษทศนิยม ในช่องจำนวนเงิน
A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
   - กรณีคนที่ได้เลื่อนเงิน แล้วเงินเต็มขั้น ช่องเงินเดือนที่ได้เลื่อนแสดงค่าเงินเป็น 0 บาท ระบบนำเงินที่ได้เลื่อนไปแสดง ที่คอลัมน์จำนวนค่าตอบแทนพิเศษ
   - ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหมายเหตุท้ายบัญชีแนบท้ายคำสั่งจากการส่งออกไฟล์ Excel

กลุ่มเมนูการประเมินผล
K08 การประเมิน KPI รายบุคคล
   - เมื่อพิมพ์แบบสรุปผลการประเมินแล้ว ระบบไม่แสดงชื่อตำแหน่งของพนักงานราชการ
   - ปรับเปลี่ยนเพิ่มการการส่งออกรายงาน PDF / RTF แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเพิ่ม ชื่อตัวชี้วัด (KPI) หน้า "ผลสำเร็จของงานจริง"

กลุ่มเมนูระบบบันทึกเวลา
T0202 กำหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้สามารถแนบไฟล์หลักฐานได้
T0204 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้สามารถแนบไฟล์หลักฐานได้

กลุ่มเมนูรายงาน
R0505 ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ส่งออกรายงาน ในส่วนของ PDF รวมถึง Excel แล้วปรากฏผลว่า ไม่มีข้อมูล
R0604 บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 5 ปี ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการส่งออกรายงาน โดยให้ระบบแสดงระดับผลการประเมิน เช่น ดีเด่น ดีมาก ดี ฯลฯ
R1201 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากร ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้สามารถส่งออกรายงานสำหรับบุคลากรที่ยังมีสถานะรอบรรจุได้

Release 5.2.1.26

การปรับปรุงหลัก
-ปรับปรุงข้อผิดพลาดจาก release 5.2.1.21 เป็นต้นมา

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด
กลุ่มเมนููโครงสร้างและตำแหน่ง
S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้
   - ปรับปรุงการระบุเงื่อนไขการค้นหาสถานภาพของตำแหน่ง ให้สามารถระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
   - ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลทักษะ/ประสบการณ์ โดยสามารถบันทึกข้อความได้สูงสุด 2,000 ตัวอักษร

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
P0102 ประวัติการดำรงตำแหน่ง ปรับเปลี่ยนการแสดงผลเพิ่มเติมโดยให้ระบบแสดงชื่อตำแหน่งทางการบริหาร และหน่วยงานระดับต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับด้วย
P0103 ประวัติการรับเงินเดือน ปรับปรุงให้สามารถพิมพ์หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนสำหรับบุคลากรที่พ้นจากส่วนราชการไปแล้ว
P0119 สอบถามข้อมูล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้
   - ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการแสดงผลรายงานรูปแบบ Excel กรณีออกรายงาน โดยเลือกประเภทบุคคลากรเป็น ลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานราชการ หรือ ลูกจ้างชั่วคราว โดยปิดการแสดงข้อมูล ตั้งแต่คอลัมน์ สายงานระดับ – คอลัมน์ บริหารสูง (คอลัมน์ BB - CW)
   - ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมส่งออกรายงานเป็นไฟล์ CSV โดยปรับเปลี่ยนคอลัมน์ วันที่ จากเดิมปี พ.ศ. ให้เป็นปี ค.ศ.

P0601 การลา ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้
   - เงื่อนไขกรณีคนที่ยังไม่มีวันลาพักผ่อนสะสมในปีงบประมาณนั้น ๆ ให้ระบบคำนวนสิทธิ์วันลาพักผ่อนสะสม โดยรวมสิทธิ์วันลาคงเหลือของปีงบฯ เดิม ตามเงื่อนไขอายุราชการ
   - ปรับตำแหน่งของข้อความในใบลาสามารถแสดงผลได้ครบทุกรายการใน 1 หน้ากระดาษ A4
   - ปรับปรุงหน้าจอการบันทึกผู้ที่เกี่ยวข้องการการลา
   - ปรับปรุงการส่งออกรายงานให้แสดง “วันที่อนุญาต” และ “ชื่อผู้อนุญาต”
   - ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเรื่องการคํานวณวันลาพักผ่อนสะสม กรณีอายุราชการครบ 6 เดือน กรณีเป็น ขรก.ใหม่เมื่ออายุราชการครบ 6 เดือน ให้สามารถเพิ่มรายการลาพักผ่อนสะสมได้
P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการบันทึกค่าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ตามกฎหมายในประวัติการรับเงิน

กลุ่มเมนูการประเมินผล
K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้
   - การคัดลอกแฟ้ม KPI ช่องคัดลอกไปปีงบประมาณ ถ้าปีที่ระบุตรงกับ ปีงบประมาณในค่า config C06 (ปีงบประมาณสำหรับประเมินผล) ให้นำ % ผลการประเมินที่ C06 มาเป็นเปอร์เซ็นต์การประเมินผล
   - การอนุญาตให้เห็นคะแนนจากผู้ประเมิน    - การแสดงผลชื่อตำแหน่งทางการบริหาร สังกัด ตามค่าที่บันทึกไว้ของแต่ละรอบการประเมิน (เดิมแสดงข้อมูลปัจจุบัน แม้ว่าจะเรียกดูรายการประเมินย้อนหลัง)
   - การคำนวณค่าของสมรรถนะให้อัตโนมัติ (เมื่อเข้าส่วนที่ 3) หลังจากเปลี่ยนสัดส่วนการประเมินผลที่เมนู K13 เปอร์เซ็นการประเมินผล

กลุ่มเมนูการบริหารค่าตอบแทน
A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ปรับปรุงการแสดงผลรายงานในคอลัมน์ฐานในการคำนวณ
A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ) ปรับปรุงการคำนวณวงเงินกรณีพนักงานราชการเงินเดือนถึงเงินเดือนขั้นสูง และปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงาน Excel

กลุ่มเมนูรายงาน
R0204 โครงสร้างอายุข้าราชการ ปรับปรุงการแสดงผลรายงานให้มีรูปแบบตรงกันทั้งช่วงอายุแบบที่ 1 และช่วงอายุแบบที่ 2 R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ ปรับปรุงการแสดงผลรายงานกรณีไม่แสดงวันที่บรรจุหากระบุเงื่อนไขการให้โอน
R0402 รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการจำแนกหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง
R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับเรียงตามลำดับอาวุโส ปรับปรุงให้สามารถส่งออกรายการผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี นับจากวันที่ที่ระบุ
R0406 ประวัติข้าราชการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้
   - ปรับปรุงการแสดงผลรายงานกรณีพบว่าบางตำแหน่งไม่แสดงชื่อตำแหน่งในสายงาน
   - ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการแสดงผลโครงสร้างและสังกัดหน่วยงานตามค่า config ที่เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม
   - ปรับเปลี่ยนการแสดงผลรายงานโดยเพิ่มการแสดง เกียรตินิยม และ ประเภททุนการศึกษา
R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการออกรายงาน ในส่วนของ พนักงานราชการ ในรูปแบบของ pdf. และ excel. ในส่วนของตำแหน่ง และ ระดับตำแหน่ง
R0702 รายงานการลาของข้าราชการ ประจำเดือน ปรับปรุงการระบุเงื่อนไขให้สามารถเลือกบุคลากรที่มีสถานะรอบรรจุได้
R0902 รายงานแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ปรับปรุงให้สามารถแสดงแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่บันทึกไว้จากรายการประเมินผล KPI รายบุคคล ตามรอบการประเมินได้
R0903 รายงานการประเมินสมรรถนะรายบุคคล เพิ่มเมนูเพื่อให้สามารถแสดงผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคลที่บันทึกไว้จากรายการประเมินผล KPI รายบุคคล ตามรอบการประเมินได้
R0905 รายงานตัวชี้วัดรายบุคคล ปรับเปลี่ยนการส่งออกไฟล์ Excel ให้แสดงคะแนนเฉลี่ยของพนักงานราชการได้

กลุ่มเมนูระบบบันทึกเวลา
T0103 กำหนดสิทธิ์ผู้ตรวจสอบการลา ปรับเปลี่ยนให้สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ตรวจสอบการลา โดยเพิ่มตัวเลือกการกำหนดสิทธิ์ ในระดับสำนัก/กอง หรือ ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ ได้

อื่น ๆ
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์-หนังสือคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการแสดงรายการหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์-หนังสือคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งแล้ว

Release 5.2.1.21

การปรับปรุงหลัก
-

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด
กลุ่มเมนูตั้งค่าระบบ
- C0709 บันทึกการทำงานของผู้ใช้งาน ปรับปรุงตัวเลือกวันที่และเงื่อนไขในการค้นหาตามช่วงวันที่ให้ทำงานได้ถูกต้อง
- การแสดงคุณสมบัติขั้นต่ำที่จำเป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ติดตั้งระบบ DPIS (หน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ)

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
- P0119 สอบถามข้อมูล ปรับปรุงการแสดงผลของหัวตารางรายงานให้แสดงตรงตามข้อมูล ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ปุ่ม exprt file csv เพื่อรองรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก และทำการลบไฟล์ขยะทิ้งเมื่อมีการ export เสร็จแล้ว
- P06 การลา/สาย > P0601 การลา ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ให้แสดงไฟล์แนบของแต่ละรายการลาได้

กลุ่มเมนูการบริหารค่าตอบแทน
- A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล ผลการพิจารณา ประกอบด้วยเงื่อนไขในการค้นหาได้แก่ “เลื่อน”, “ไม่เลื่อน”, “ทั้งหมด”

กลุ่มเมนูการประเมินผล
- K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ปรับปรุงการแสดงวันที่ในส่วนที่ 4 และ 5 ให้เป็นไปตามการกำหนดค่าที่ เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม หัวข้อ ไม่แสดงวันที่ในแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

กลุ่มเมนูรายงาน
- R0302 จำนวนข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ ปรับปรุงการแสดงจำนวนผลการนับ กรณีที่มีการเลือก จำแนกข้อมูลตาม ตำแหน่งในสายงานให้แสดงออกมาทางรายงาน
- R0406 ประวัติข้าราชการ ปรับปรุงการแสดงผล สังกัดตามโครงสร้างตามมอบหมาย

Release 5.2.1.19

การปรับปรุงหลัก
- K02 เพิ่มจำนวนหลักของทศนิยมในส่วนของเป้าหมาย 1 - 5 จากเลขจำนวนเต็ม เป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ช่วงคะแนนที่รองรับคือ 0 - 9999.99)

การปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อผิดพลาด
กลุ่มเมนูตั้งค่าระบบ
- C02 กลุ่มผู้ใช้งาน ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับการสร้างรหัสผู้ใช้งานใหม่ที่ไม่มีอยู่ในรหัสผู้ใช้งานปัจจุบัน โดยไม่จำเป็นต้องลบแล้วสร้างทุกรายการ
- C0701 ล้างข้อมูล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเงื่อนไขสำหรับการค้นหาข้อมูลบุคลากรจากเลขประจำตัวประชาชน

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
- P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับการบรรจุพนักงานราชการ P0203 โดยเพิ่มกล่องข้อความวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดให้แสดงผลเฉพาะประเภทบุคลากรพนักงานราชการเท่านั้น
- P0303 สอบถามข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างสมควรสับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการส่งออกรายงาน Excel โดยเเยกวันที่ของคอลัมน์ “ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง”, “อายุราชการ(ปี)”, “ระยะเวลาที่อยู่ในระดับ”, “ระยะเวลาที่อยู่ในเลขที่ตำแหน่ง”, “ระยะเวลาที่อยู่ในสำนัก/กอง” ให้อยู่ในคอลัมน์เเยกกัน โดยกำหนดชื่อคอลัมน์ใหม่ดังนี้ “วันที่ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง”, “วันที่อายุราชการ”, “วันที่ระยะเวลาที่อยู่ในระดับ”, “วันที่ระยะเวลาที่อยู่ในเลขที่ตำแหน่ง”, “วันที่ระยะเวลาที่อยู่ในสำนัก/กอง”
- P0601 การลา ปรับปรุงการตรวจสอบเงื่อนไขการลาพักผ่อนของพนักงานราชการ
- P1105 ถ่ายโอน ข้อมูลรายบุคคล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเมื่อถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน "ถ่ายโอนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ที่ ... บน Server กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อดำเนินการต่อไป รายชื่อที่ถ่ายโอนสำเร็จ ..." - P1108 ระบบเครื่องราชฯ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในส่วนของปุ่ม “ข้อมูลปัจจุบัน” เพื่อให้รองรับกับการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้
  1. ปรับเปลี่ยนคอลัมน์ ดังนี้
    - คอลัมน์ที่ 7 SEX (เพศ) จากเดิม 1 แทนเพศชาย/ 2 แทนเพศหญิง แก้เป็น ชาย / หญิง
    - คอลัมน์ที่ 24 REMARK (ชื่อเดิม) ระบบจะนำข้อมูลจากกล่องข้อความ “หมายเหตุ” ที่ระบุในข้อมูลบุคคล (P0101) มาแสดง
  2. เพิ่มคอลัมน์ ดังนี้
    - คอลัมน์ที่ 25 RESIGN_DATE (วันที่ออกจากราชการ) ระบบจะนำข้อมูลจากวันที่มีผลจาก ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ที่มี “ประเภทลาออก” (ตรวจสอบเบื้องต้นจากเมนู M0311 ประเภทการเคลื่อนไหว ค้นหาโดยเลือกประเภทย่อย : ลาออก) หากมีมากกว่า 1 รายการ แต่ละรายการจะคั่นด้วยเครื่องหมาย ;; (เซมิโคลอน 2 ตัว)
    - คอลัมน์ที่ 26 RETURN_DATE (วันที่บรรจุกลับเป็นราชการ) ระบบจะนำข้อมูลวันที่มีผลจาก ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ที่เป็น “ประเภทบรรจุกลับ” (ตรวจสอบเบื้องต้นจากเมนู M0311 ประเภทการเคลื่อนไหว ค้นหาโดยเลือกประเภทย่อย : บรรจุกลับ) หากมีมากกว่า 1 รายการ แต่ละรายการจะคั่นด้วยเครื่องหมาย ;; (เซมิโคลอน 2 ตัว)
    - คอลัมน์ที่ 27 OLDF_NAME (ชื่อเดิม) ระบบจะนำข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ในส่วนของ “ชื่อ” หากมีมากกว่า 1 รายการ แต่ละรายการจะคั่นด้วยเครื่องหมาย ;; (เซมิโคลอน 2 ตัว)
    - คอลัมน์ที่ 28 OLDL_NAME (นามสกุลเดิม) ระบบจะนำข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ในส่วนของ “นามสกุล” หากมีมากกว่า 1 รายการ แต่ละรายการจะคั่นด้วยเครื่องหมาย ;; (เซมิโคลอน 2 ตัว)
    - คอลัมน์ที่ 29 STATUS_EXP (สถานะ) ระบบจะแสดงค่า “มีชีวิตอยู่” (เนื่องจากระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะคนที่มีสถานะปกติ เท่านั้น)
    - คอลัมน์ที่ 30 PERSONAL_TYPE (ประเภทบุคลากร) ระบบจะแสดงค่าตาม “ประเภทบุคลากร” ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการส่งออกรายงาน
- P1119 นำเข้าข้อมูลการปรับบัญชีเงินเดือนใหม่ ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูล

กลุ่มเมนูการบริหารค่าตอบแทน
- A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล ผลการพิจารณา ประกอบด้วยเงื่อนไขในการค้นหาได้แก่ “เลื่อน”, “ไม่เลื่อน”, “ทั้งหมด”

กลุ่มเมนูการประเมินผล
- K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมดังนี้
  1. การแจ้งเตือนการบันทึกผลงานจริงในส่วนที่ 2.1 เมื่อมีจำนวนตัวอักษรเกิน 2,000 ตัวอักษร
  2. การแสดงไฟล์แนบ โดยเพิ่มปุ่มสำหรับแสดงว่า ต้องการแสดงไฟล์แนบแบบใดตามการตั้งค่าที่เมนู C06 เนื่องจากว่าในแต่ละรอบการประเมินบางส่วนราชการอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เมนู C06 รูปแบบการแนบไฟล์ แบบรายการ หรือแบบทั้งหมด และเพิ่มปุ่มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูไฟล์แนบของตนเองได้จากการตั้งค่าดังกล่าวข้างต้น
- K13 เปอร์เซ็นต์การประเมินผล ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเงื่อนไขสำหรับการค้นหา โดยให้สามารถค้นหาด้วยผลสำเร็จของงาน สมรรถนะ ที่เป็นสัดส่วนได้ เพื่อความสะดวกในการคัดกรองข้อมูล

กลุ่มเมนูรายงาน
- R0204 โครงสร้างอายุข้าราชการ ปรับปรุงการส่งออกข้อมูล ช่วงอายุแบบที่ 2
- R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการส่งออกรายงาน ก.พ.7 ทั้งฉบับ และ ก.พ.7 ทั้งฉบับ (rtf) ในส่วนของข้อมูลการได้รับโทษทางวินัย ช่องเอกสารอ้างอิง เดิมจะแสดง “อ้างอิงจากคำสั่งทางวินัยเลขที่” ปรับเปลี่ยนเป็น “เลขที่คำสั่งทางวินัย” และ “วันที่ออกคำสั่ง”
- R0402 รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ ปรับปรุงการส่งออก บัญชีรายชื่อ
- R0403 การเรียงอาวุโส ปรับปรุงการจำแนกข้อมูลตามสำนัก/กอง - R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด ปรับปรุงการส่งออกข้อมูลฐานเงินเดือนของระดับอาวุโส และระดับทรงคุณวุฒิ

Release 5.2.1.18

การปรับปรุงหลัก
- K08 เพิ่มจำนวนหลักของทศนิยมในส่วนของการจัดเก็บคะแนนการประเมินจากเดิม 2 ตำแหน่ง เป็น 4 ตำแหน่ง (คะแนนรวมส่วนที่ 2.1 และส่วนที่ 2.2)
- P1108 ระบบเครื่องราชฯ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การปรับปรุง/แก้ไขข้อผิดพลาด
หน้าแรกก่อนเข้าระบบ
- เพิ่มปุ่มแสดงรหัสผ่าน กรณีต้องการตรวจสอบค่าที่พิมพ์ในกล่องข้อความรหัสผ่าน
- ปรับปรุงกรณีไม่แสดง Release ปัจจุบัน

กลุ่มเมนูโครงสร้างและตำแหน่ง
S0201 ตำแหน่งข้าราชการ
-Excel ช่องรายละเอียดเงื่อนไขตำแหน่ง ไม่แสดงข้อมูลที่กรอกในประวัติตำแหน่งมาแสดงในรายงาน
-ส่งออกรายงาน Excel โครงสร้างตามมอบหมายแสดงไม่ถูกต้อง (เฉพาะตำแหน่งว่าง)

กลุ่มเมนูข้อมูลบุคคล
P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
- แถบ ข้อมูลบุคคล ไม่พบอายุของข้าราชการ
- หมายเหตุตำแหน่ง แสดงข้อมูลจากประวัติการดำรงตำแหน่งล่าสุด
- ข้อมูลการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง แสดงผลการจัดเรียงลำดับข้อมูลไม่ถูกต้อง

P0112 ประวัติราชการพิเศษ
- ทำการแก้ไขรายการประวัติราชการพิเศษ โดยกรอกข้อมูลในช่อง “หน่วยงานภายนอก” พบว่าข้อมูลไม่ถูกบันทึก

P0119 สอบถามข้อมูล
- ไม่สามารถส่งออกไฟล์ Excel ได้

P0201 ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำการ เพิ่ม/แก้ไข ในช่อง ตำแหน่งในสายงาน โดยการคีย์ข้อความในช่อง เมื่อทำการบันทึก พบว่า ระบบไปดึงตำแหน่งในสายงานปัจจุบันมาแสดง

P0145 ประวัติหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ไม่เรียงลำดับตามที่ได้ตั้งค่าไว้ที่เมนู C06 การตั้งค่าระบบ

P0601 การลา
- พิมพ์ใบขอยกเลิกวันลา พบว่า ระบบไม่คำนวณวันที่ทำการยกเลิกให้
- พิมพฺ์แบบขอยกเลิกวันลา พบว่า ความเห็นผู้บังคับบัญชา ลายเซ็นผู้บังคับบัญชา และคำสั่ง แสดงผลไม่ถูกต้อง

P0603 ตรวจสอบการลาเกินกำหนด
- เพิ่มเงื่อนไขการลาป่ายจำเป็น

P0604 ตั้งค่าวันลาสะสม
- เมื่อทำการเพิ่มวันลาสะสม พบข้อผิดพลาดดังนี้
1. เลือก “เฉพาะคนที่ยังไม่มีข้อมูล” ระบบก็จะไม่แสดงข้อมูลเพิ่มมาให้
2. เลือก “เพิ่มข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อมูลคนเพิ่ม แต่แสดงจำนวนวันลาสะสมเป็น 0 วัน ซึ่งในกรณีที่บรรจุครบ 6 เดือน ระบบจะเพิ่มวันลาสะสมให้ 10 วัน
3. วันลาพักผ่อนสะสมของพนักงานราชการ ยังไม่สามารถยกยอดสะสมจากปีที่แล้วได้ (ไม่เกิน 15 วัน)

P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย
- กรณีย้ายบุคลากรโดยเปลี่ยนระดับตำแหน่ง เมื่อยืนยันคำสั่ง แล้วพบว่า ระดับตำแหน่งปัจจุบันไม่เปลี่ยนตามบัญชีแนบท้าย
- กรณีย้ายบุคลากรที่ไม่มีสังกัดโครงสร้างตามมอบหมายงาน เมื่อยืนยันคำสั่ง แล้วพบว่าข้อมูลปัจจุบันไม่เปลี่ยนตามบัญชีแนบท้าย

P0310 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อน
- กดยืนยันคำสั่งแล้ว พบว่า ระบบไม่เปลี่ยน ระดับตำแหน่งให้ในกรณีที่มีรายการแนบท้าย มากกว่า 1 คน

P1106 รับโอน
-ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลจากต่างส่วนราชการซึ่งจะพบปัญหาว่ามีจำนวนคอลัมน์ไม่เท่ากัน จึงแก้ไขโดยการ เพิ่ม เงื่อนไขสำหรับตรวจสอบค่าเฉพาะ คอลัมน์ที่ฝั่งกรมรับโอนมีเท่านั้น

P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS)
- ไม่สามารถส่งออกข้อมูลของพนักงานราชการได้

กลุ่มเมนูรายงาน
R0101 จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานภาพและลักษณะของตำแหน่ง
- ไม่สามารถส่งออก PDF ได้

R0202 จำนวนข้าราชการจำแนกตามระดับการศึกษาและประเทศที่สำเร็จการศึกษา
- กรณีเลือกจำแนกข้อมูลตามประเทศ จำนวนรวมที่แสดงด้านล่างรายงาน ในกรณีที่ไม่ได้เลือกประเทศ เช่น เลือกเฉพาะ เพศ ระบบจะไม่แสดงจำนวนรวม

R0402 รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ
- ส่งออกรายงาน ระบบไม่นำอายุราชการมาแสดงในรายงาน

R0403 การเรียงอาวุโส
-ปรับปรุงเงื่อนไขการสืบค้นตามระดับตำแหน่งโดยอ้างอิงกับหลักการเรียงอาวุโส เทียบจากระดับปัจจุบันระดับเดียวกัน (อ้างอิง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0609/1188 ลว. 17 ต.ค. 29 ประกอบกับ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12/2551 ลว. 11 ธ.ค. 51

R0406 ประวัติข้าราชการ
- แสดงหมายเหตุ จากเมนู P0101 ข้อมูลบุคคล ในรายงานรูปแบบ PDF โดยแสดงข้อมูลใต้รายการข้อมูลวันเข้ารับราชการ

R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด
- Excel พบว่า เลขที่ตำแหน่งเรียงไม่ถูกต้อง และคอลัมน์เครื่องราชฯ ไม่แสดงปี พ.ศ. ที่ได้รับ

กลุ่มเมนูการประเมินผล
K08 การประเมิน KPI รายบุคคล
- กดเลือกชื่อผู้ถูกประเมิน เมื่อทำการกดเลือกสถานภาพ ไม่สามารถกดเลือกสถานภาพได้ พบว่าระบบ fix ไว้เฉพาะ ปกติ เท่านั้น
- ผู้ให้ข้อมูล เมื่อให้คะแนนแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคะแนนได้
- การแสดงไฟล์แนบของตัวชี้วัด

กลุ่มเมนูการบริหารค่าตอบแทน
A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
- ส่งออกรายงาน Excel พบว่า ข้อมูลที่ส่งออกแสดงไม่ตรงกับหัวคอลัมน์

การปรับปรุงข้อผิดพลาดอื่น ๆ ตั้งแต่ Release 5.2.1.14 เป็นต้นมา ฯลฯ