สำนักงานศาลยุติธรรม

N3507 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
23/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/02/2021

N3443 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
29/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/12/2020

N3358 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
14/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ 
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/10/2020

N789 - ขอไฟล์อัพเวอร์ชั่น DPIS 5.1.0.0 และ วิธีการ Back Up ข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
27/11/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.43
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

               -  ขอไฟล์อัพเดท DPIS V.5.1.0.0  กับ วิธีการ Back Up ข้อมูล ค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

               - ทำการส่งไฟล์อัพเดท DPIS V.5.1.0.0 และ วิธีการ Back Up ข้อมูลให้ทางอีเมลแล้วค่ะ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/11/2015

P0406 บัญชีแนบท้ายคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหม่ 2 คำสั่ง

วันที่รับแจ้ง: 
29/05/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.38a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0406 บัญชีแนบท้ายคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หน่วยงานได้จัดทำคำสั่งแยกออกเป็น 2 คำสั่ง คือ คำสั่งเลื่อนเงินเดือน และคำสั่งค่าตอบแทนพิเศษ อยากทราบว่าระบบจะนำเงินมาคำนวณรวมกันให้หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ไม่รวมครับ ต้องทำเป็นคำสั่งเดียวกัน

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/05/2015

R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ เงือนไข "เสียชีวิต"

วันที่รับแจ้ง: 
29/05/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.38a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

รายงาน R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ เงือนไข "เสียชีวิต" สัมพันธ์กับการการทำคำสั่งในเมนู P0502 หรือไม่ เนื่องจากดึงรายงานภายใต้เงื่อนไขเสียชีวิต ไมีมีข้อมุล

โดยในทางปฏิบัติ การเอาคนออกจะทำใน P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ เมื่อเพิ่มคน>เลือกความเคลือนไหว 

แต่ในโปรแกรมจะมีให้เลือกว่า "ประเภทตาย รหัส 123" กับ "ถึงแก่กรรม รหัส 12310"

ตรงนี้เลือกอันไหนก็ได้ใช่หรือไม่ เพราะเจ้าหน้าที่ที่เคยทำมาและบางคนย้ายไปแล้ว เลือกไม่เหมือนกัน

บางคนก็เลือก ประเภทตาย บางคนก็เลือก ถึงแก่กรรม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลประเภทย่อยของข้อมูลหลัก M0311 ประเภทการเคลื่อนไหว ให้เป็น ตาย จะทำให้สามารถออกรายงาน R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ ในเงือนไข "เสียชีวิต" ได้ครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/05/2015

P0303 สอบถามข้อมูลข้าราชการสมควรสับเปลี่ยน

วันที่รับแจ้ง: 
09/02/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0303 สอบถามข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างสมควรสับเปลี่ยน พบปัญหาดังนี้

- เลือกระดับตำแหน่ง ถึง ระดับตำแหน่ง และคลิก เลือก นับถึงวันที่ หน้าจอจะล้างค่าการเลือกระดับที่เลือกไว้ก่อนหน้า และปฏิทินไม่แสดงให้

- การนับถึงวันที่ ขอให้ทุกเงื่อนไขที่ระบุจำนวนปี อ้างอิงจากวันที่ที่ต้องการให้นับถึง

- เมื่อส่งออกไฟล์ PDF และ EXCEL ระบบไม่แสดงค่าของระยะเวลาที่อยู่ในเลขที่ตำแหน่ง และ ระยะเวลาที่อยู่ในสำนัก/กอง

- คลิกปุ่ม ล้างหน้าจอ ช่องนับถึงวันที่ ไม่ล้างค่าให้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เกิดจากข้อผิดพลาดของโปรแกรม

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/02/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ดึงข้อมูลแล้วคะแนนไม่ปรากฏ

วันที่รับแจ้ง: 
04/11/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน เมื่อทำการดึงข้อมูลแล้วคะแนนไม่ปรากฎ ถ้ากดปุ่มยืนยันข้อมูลจะปรากฎหรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน จะปรากฎคะแนนตอนกดปุ่มยืนยันคำสั่ง ข้อมูลจะปรากฎในประวัติการรับเงินเดือน

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/11/2014