สำนักงาน ก.พ

N3421 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
15/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้นำหมายเหตุของประวัติเงินเดือนมาเเสดงต่อท้าย ประเภทการเคลื่อนไหวเงินเดือน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3411 - T0201 กำหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
08/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

แก้รายงานในเมนู T0201 กำหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ เพิ่มเติม ID บัตรประชาชน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3383 - P0130 ประวัติการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/มอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
05/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 - จังหวะกดรูปดินสอเพื่อแก้ไขข้อมูล เเล้วทำการเลือกเลขที่ตำแหน่งหใหม่ ต้องการปุ่มปันทึกเป็นปุ่มแก้ไข ของเดิมเมื่อมีการเลือกเลขที่ตำแหน่งใหม่ปุ่มแก้ไขจะเปลี่ยนเป็นปุ่มเพิ่มข้อมูล

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/11/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3370 - R0406 ประวัติข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
22/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ออกรายงานเมนู R0406 ในรูปแบบ PDF.ชื่อสาขาวิชาเอกที่แสดงมีข้อความจำนวนมากทำให้ตกขอบกระดาษ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/10/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3348 - P0301 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างขอย้าย

วันที่รับแจ้ง: 
08/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการปรับให้ ข้าราชการสามารถเพิ่มงานส่วนนี้ได้
โดยต้องตรวจสอบสิทธิการเข้าถึง หรือการเห็นข้อมูล โดยถ้าเข้าด้วยสิทธิกลุ่ม admin ให้สามารถทำงานได้ตามเดิม รวมถึงการส่งออกรายงานด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/10/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2853 - R0306 อัตราการเข้าออกของข้าราชการในปีงบประมาณ

วันที่รับแจ้ง: 
22/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

      ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการทำงานออกรายงาน Excel และ PDF ยกตัวอย่างปีงบประมาณ 2562
        - คอน์ลั่ม ต้นปี วิธีคิดคือ จำนวนคนที่มีสถานะปกติ และยังไม่เกษียณอายุในวันที่ 1 ตค 2561
        - คอน์ลั่ม เข้า  วิธีคิดคือ จำนวนคนที่มีสถานะปกติ/พ้นจากส่วนราชการ และยังไม่เกษียณอายุ ที่มีวันเข้าส่วนราชการ
           ตั้งแต่วันที่ 1 ตค 61 ถึง 30 กย 62
        - คอน์ลั่ม ออก วิธีคิดคือ จำนวนคนที่มีสถานะพ้นจากส่วนราชการซึ่งมีผลระหว่างวันที่ 1 ตค 61 - 30 กย 62
        - คอน์ลั่ม สิ้นปี คือ ต้นปี + เข้า - ออก
        - คอน์ลั่ม ร้อยละเข้า วิธีคิดคือ (100*เข้า/(เข้า+ออก))
        - คอน์ลั่ม ร้อยละออก  วิธีคิดคือ (100*ออก/(เข้า+ออก))

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/11/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2087 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
23/07/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

         - สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ประเภทบัญชี "เงินเดือน" ทำการออกรายงานและตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ในส่วนของคอลั่มฐานในการคำนวณเงิน ดึงข้อมูลมาแสดงไม่ถูกต้อง ตัวอย่างตามไฟล์แนบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/07/2018
ไฟล์ปรับปรุง: