กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

N3460 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
12/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนูP0601 User ได้มีการลากิจและได้รับการอนุญาตไปแล้วแต่ไม่พบรายการการลาทุกประเภทของตนเอง พบแต่รายการของผู้ที่ยื่นมาให้ User
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบการลา 
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นเเนะนำให้ติกช่อง แสดงเฉพาะใบลาของต้นเอง เเล้วลองค้นหา 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/01/2021

N3423 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
16/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การยกเลิกวันลาที่ได้ลาและมีการอนุญาตลาไปแล้ว ๊User  ดำเนินการยกเลิกการลาโดยการกด ยกเลิก / เปลี่ยนแปลงวันลา เรียบร้อยแล้ว หากจะขอทราบขั้นตอนการยกเลิกวันลาต้องดำเนินการอย่างไร

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -หากเจ้าของใบลาทำการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงวันลาเเล้ว ต้องให้ผู้อนุญาตใบลาอนุมัติก่อน จึงจะจบขั้นตอนการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงวันลา 

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/12/2020

N3386 - ไฟล์ Data Dictionary

วันที่รับแจ้ง: 
10/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขอไฟล์ Data Dictionary

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ส่ง Data Dictionary ให้กรมทางเมลแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/11/2020

N3332 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
28/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - กรณีกรอกจำนวนวันลาเอง ต้องการให้สามารถลาวันเสาร์- อาทิตย์ได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/09/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3299 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
28/08/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -รับโอนข้อมูลรายบุคคล แต่มีไฟล์ที่ไม่สามารถนำเข้าได้ รบกวนตรวจสอบให้ด้วย

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจสอบข้อมูล เเละทดสอบนำเข้าข้อมูลไม่พบปัญหาตามที่เเจ้ง จึงแนะนำให้กรมเพิ่มรายการประวัติการลาเอง เพราะมีเพียง 1 รายการที่ไม่สามารถนำเข้าได้

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
31/08/2020

N3297- P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
28/08/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู P0601 ยื่นลากิจ (ครึ่งวันบ้าย) User ยื่นลาเรียบร้อยแล้ว แต่ระบบคำนวณวัน ให้เป็น 1 วัน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -ทางกรมฯ แจ้งว่าสามารถดำเนินการแก้ไขได้เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/08/2020

N3291 - R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ

วันที่รับแจ้ง: 
18/08/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -รายงานข้อมูล R0311 ลูกจ้างประจำ พ้นส่วนราชการ ออกด้วยเหตุวินัย  ไม่พบข้อมูลการออกรายงาน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่ง ลงวันที่มีผลเป็นปี 2560 ที่หน้าออกรายงาน กรมระบุเป็นปี 2563 ทำให้ไม่พบ
ข้อมูลจึงแนะนำให้กรมระบุปีที่หน้าออกรายงานให้ตรงกับ วันที่มีผลของมูลประวัติการดำรงตำแหน่ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/08/2020

N3245 - P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
15/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนูการลา ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ  P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา  ด้วยกรมฯ ได้มีการนำเมนู P0605 มาใช้งาน
ในกรณีลืมสแกน / ติดประชุม/สัมมนา/อบรม ภายนอก (กรมฯใช้เครื่องScan มือลงเวลาปฏิบัติราชการ ไม่ได้เชื่อมตรงกับระบบฯ DPIS) ภายใน
ส่วนกลาง ต้องการเพิ่มสิทธิการใช้งานในเมนู P0605 แต่ให้แสดงผลเฉพาะบุคลากรที่อยู่เฉพาะแต่ละ สำนักกอง (ฝ่ายบริหาร สำนัก/กอง)   
โดยไปตั้งค่าที่เมนู C02 กลุ่มผู้ใช้งาน > สิทธิ์การใช้งาน และเลือกเมนู P0605  ดังกล่าวแล้ว  ต้องการให้แสดงผลรายชื่อบุคลากรเฉพาะบุคลากร
ของสำนัก / กอง เท่านั้น ต้องดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนใด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เมนู P0605 ไม่สามารถทำงานที่กลุ่มอื่นได้นอกจาก กลุ่มข้าราชการเท่านั้น เนื่องจากระบบจะดึงชื่อผู้เขียนคำร้องจากการ Login เมื่อสร้างกลุ่มใหม่ รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มใหม่ดังกล่าวไม่ได้ดึงข้อมูลมากจากข้อมูลบุคล ทำให้รายชื่อผู้เขียนคำร้องไม่เเสดงในเมนู P0605

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/07/2020

N3225 - C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
09/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ได้ทำการกดปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่ C0704 ครบทุกปุ่มแล้วต่ยังมีบางคอลัมน์ที่ไม่พบ ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

 -การตรวจสอบฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อทางกรมฯ ส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.พ. แล้วทางสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการ
ให้อีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/07/2020

N3177 - P0119 สอบถามข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
16/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การแสดงผลของข้อมูล ตำแหน่งพนักงานราชการ ระดับตำแหน่ง กลุ่มงาน ออกรายงาน ประเภท excel  แล้วข้อมูลในช่องระดับตำแหน่ง 
แสดงผลกลุ่มงานของพนักงานราชการไม่ตรงกับในระบบฯ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -ตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ทำการคลิกแก้ไขที่เมนู P0101 รายละเอียดข้อมูลบุคคล  ตรวจสอบรหัสตำแหน่ง ว่าถูกต้องหรือไม่ ให้ทำการกดปุ่มแก้ไข
แล้วทำการบันทึกข้อมูล

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/06/2020

Pages