กรมป่าไม้

N2878 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
07/11/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ด้วยกรมป่าไม้ดำเนินการจัดทำบัญชีเลื่อนเงินเดือนในA06 โดยรายชื่อข้าราชการในคำสั่งต้องอยุ่ภายใต้หน่วยงานจริงตามโครงสร้าง 
แต่ตามไฟล์ที่แนบมาในบัญชีที่สร้างจากA06 ปรากฎข้าราชการอยุ่ภายใต้หน่วยงานตามมอบหมายงาน(ที่ไปช่วยราชการ) ซึ่งที่ผ่านมากรมป่าไม้
ดำเนินการในA06ไม่ได้เกิดปัญหาแต่อย่างใด รบกวนทางศูนย์ฯช่วยตรวจสอบด้วย

รายชื่อที่ไฮไลต์สีเหลืองในตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ขรก.ต้องอยู่ภายใต้สังกัดตามโครงสร้างจริงคือสำนักกฎหมาย 
แต่ในคำสั่งปรากฎอยุ่ภายใต้หน่วยงานที่ไปช่วยราชการ

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้กรม ลบเเฟ้มเลื่อนเงินเดือน เเล้วเพิ่มเเฟ้มใหม่ โดยให้ระบุสำนักกองตามกฎหมาย
- เลือกแบบทดสอบการบริหารค่าตอบแทน 
- กดปุ่มเพิ่มข้อมูล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/11/2019

N2844 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
17/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การบริหารค่าตอบแทน การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ) ไม่ต้องการให้ปัดเศษทศนิยม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/10/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2840 - A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
16/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การบริหารค่าตอบแทน เมนู A03 ได้เลือกประเภทบุคลากร เป็นพนักงานราชการและกดปุ่มค้นหาไม่ปรากฏชื่อพนักงานราชการ ซึ่งได้ตรวจสอบ
ที่เมนู K08 ว่ามีข้อมูลของ พรก.ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่ามีข้อมูลใน K08 ทั้ง 2 รอบ แต่ไปค้นหาใน A03 แต่ไม่ปรากฏรายชื่อพนักงาน
ราชการ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นทดสอบโปรแกรมเเล้วพบว่าไม่มี flag เลื่อนเงินเดือนจึงแนะนำให้กรมลบและเพิ่มข้อมูลใหม่อีกครั้ง
- กรมเเจ้งกลับมาอีกครั้งว่า สร้างข้อมูลใหม่เเล้วยังไม่พบรายชื่อ
  จึงประสานขอฐานข้อมูลเพื่อมาตรวจสอบ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/10/2019

N2838 - การบริหารค่าตอบแทน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
15/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -มี พรก. ที่บรรจุในรอบการประเมินครั้งที่ 2 มีคะแนนรอบเดียว แต่เมื่อบริหารในเมนู A07 แล้ว กลับมาคะแนนเฉลี่ยออกมาให้ จำนวน 1 ราย
(1 ใน 5 ราย) ซึ่งไม่แน่ใจว่าระบบนำคะแนนจากที่ใดมาทำการคำนวณให้ซึ่งแตกต่างกับอีก 4 รายที่มีคะแนนรอบเดียวเหมือนกัน แต่ 4 รายนั้น
ระบบไม่ได้นำมาบริหารและไม่ปรากฏในบัญชี

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ที่ถูกนำมาบริหารเงินนั้น มีคะเเนนทั้ง 2 รอบ โดยที่คะเเนนรอบที่1 อยู่สำนัก/กองอื่น หากไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับการบริหารเงิน ให้เปลี่ยนสถานะารเลื่อนเงิน เป็น ไม่เลื่อน ที่เมนู  A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/10/2019

N2835 - P1121 ถ่ายโอนข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่ง (SEIS)

วันที่รับแจ้ง: 
11/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การส่งออกข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่งไปยังระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์แต่ เมนู P1121 ถ่ายโอนข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่ง (SEIS) เมนูยังไม่แสดงครับ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เเนะนำให้ไปที่เมนู C01 เมนูระบบ 

  เพิ่มเมนูภายใต้  เมนูระบบ : ข้อมูลบุคคล  เมนูย่อย : P11 ถ่ายโอนข้อมูล
1. ชื่อเมนู  : P1121 ถ่ายโอนข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่ง (SEIS)

เชื่อมโยง : export_data_dochis_to_seis.html
ถ้าเป็น user ในกลุ่ม Admin  จะเห็น เมนูที่เพิ่มเลย หากไม่ใช่ ต้องไปให้สิทธิเมนูที่ C02 กลุ่มผู้ใช้งานด้วย

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/10/2019

N2834 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
11/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ข้อมูลเงินเดือนของพนักงานราชการบางรายไม่เป็นเงินเดือนปัจจุบัน เช่น กรณีมีการถูกลงโทษทางวินัย ลดเงินเดือน 4 % แต่เมื่อดึงข้อมูล
P0101 เงินเดือนที่ได้กลับเป็นเงินเดือนก่อนลด ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง หรือ กรณีที่ พนักงานราชการลาออก แล้วกลับเข้ามาบรรจุใหม่
เงินเดือนที่ดึงจาก p0101 ก็จะไม่ได้เป็นเงินเดือนปัจจุบัน แต่เป็นเงินเดือนที่ได้รับตั้งแต่ก่อนลาออก ซึ่งสูงกว่าที่ได้จริง ดำเนินการอย่างไร
ได้บ้างเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

 จากคำถามที่ถามเข้ามา เรื่องข้อมูลเงินเดือนของพนักงานราชการบางรายไม่เป็นเงินเดือนปัจจุบัน 
       กรณีที่1  การถูกลงโทษทางวินัย ลดเงินเดือน 4 % แต่เงินเดือนที่เมนู P0101 ข้อมูลบุคคล แสดงเป็นเงินเดือนปัจจุบันก่อนลด ซึ่งไม่ถูกต้อง
       ตอบ ในส่วนนี้เมื่อมีการบันทึกประวัติการลงโทษทางวินัยแล้ว ระบบจะยังไม่ลดเงินเดือนให้อัตโนมัติ ต้องมีการทำเรื่องไปยังฝ่ายที่ดูแล
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ตรวจสอบและทำคำสั่งเพื่อปรับลดเงินเดือนให้เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

      กรณีที่2  กรณีที่พนักงานราชการลาออก แล้วกลับเข้ามาบรรจุใหม่ เงินเดือนที่ดึงจาก p0101 ไม่ได้เป็นเงินเดือนปัจจุบัน แต่เป็นเงินเดือนที่ได้รับ
ตั้งแต่ก่อนลาออก ซึ่งสูงกว่าที่ได้จริง
      ตอบ  การบรรจุพนักงานกลับเข้าระบบใหม่อีกครั้ง สามารถทำได้หลายวิธีการ ยกตัวอย่างเช่น 
1. มีรายชื่อพนักงานท่านนี้อยู่ในระบบอยู่แล้วแต่สถานะภาพเป็นพ้นจากส่วนราชการ โดยทางกรมนำกลับมา Active ให้เป็นปกติ หรือ
2. เพิ่มข้อมูลพนักงานท่านนี้เข้าระบบไปใหม่ที่ เมนู P0101 

     กรณีถ้าบรรจุกลับด้วยวิธีการนำรายชื่อเดิมที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้วที่สถานะภาพเป็นพ้นจากส่วนราชการ กลับมา Active ให้เป็นสถานะภาพ ปกติ ส่วนนี้จะต้องทำการแก้ไข อัตราเงินเดือน ของพนักงานท่านนั้นให้เงินเดือนเป็นปัจจุบันด้วย เพราะระบบจะแสดงค่าเงินเดือนเป็นเงินเดือนก่อนลาออกซึ่งเงินเดือนจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
     หากเป็นกรณีที่เพิ่มข้อมูลพนักงานเข้าระบบใหม่ที่เมนู P0101 เมื่อทำการเลือกเลขที่ตำแหน่งระบบจะ default ค่า อัตราเงินเดือน เป็น 0 ทางกรมจะต้องระบุค่าเงินเดือนเองให้ถูกต้อง

ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/10/2019

N2831 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
08/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ต้องการให้เเสดงระดับผลการประเมินย่อย ระดับต้องปรับปรุง ตอนที่กดปุ่มทดสอบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/10/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2830 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
08/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ระดับผลการประเมินย่อยที่กำหนดไว้ใน A02 พอมาอยู่ใน A07 ระดับต้องปรับปรุงไม่แสดงหายไป เกิดจากสาเหตุอะไรคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เนื่องจากระบบจะไม่นำระดับผลการประเมิน ต้องปรับปรุงมาเเสดงตอนบริหารวงเงิน
หากต้องการให้เเสดงทางทีมพัฒนาระบบฯจะนำเสนอทาง ก.พ. ต่อไป 

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/10/2019

N2809 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
04/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -จำนวนคนมี 20 คน แต่เวลาบริหารวงเงิน A07 ขึ้นว่ามี 22 คน (เนื่องจากแสดงชื่อซ้ำกัน 2 รายการ)

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -สาเหตุเกิดจากมีการสร้างระดับการประเมินย่อยซ้ำ เบื้องต้นแนะนำให้กรม ตรวจสอบที่เมนู A02 เเล้วทำการลบรายการที่ซ้ำออก
 จากนั้นให้ทำการบริหารวงเงินที่เมนู A07 อีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/10/2019

N2808 - A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
04/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ค้นหาผลการประเมินครั้งที่ 1/2562 จำนวนขึ้นมา 38 รายการ แต่แสดงผลแค่18 รายการ (เหมือนระบบคิดผลรวมให้ทั้ง2รอบ)

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/10/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages