สป.คมนาคม

P1106 การรับโอนข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
07/08/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

กระทรวงคมนาคม ไม่สามารถรับโอนข้อมูลด้วยเมนู P1106 ได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตรวจสอบแล้ว การรับโอนข้อมูล ของกระทรวงคมนาคม ใช้ username ระดับกระทรวง ซึ่งไม่ถูกต้อง โดยการรับโอนข้อมูลผ่านเมนู P1106 จำเป็นต้องใช้ usename ในระดับกรมเท่านั้น

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/08/2014