กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

N2698 - T02 จัดการข้อมูลการลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
26/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -จัดการข้อมูลการลงเวลา
1. T0204 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา ขอเพิ่ม ช่วงระยะเวลา เช่น ตั้งแต่วันที่ 01/07/2562 ถึง 03/07/2562
2. T0206 ปิดรอบข้อมูลการลงเวลา อยากให้ลงถึงต่ำกว่าสำนัก/กอง ลงมาคะ

สถานะการดำเนินการ: 

N2697 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
26/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การลา
1. การลาของผู้ใช้งานสามารถเลือกได้แค่ 3 ประเภท คลิกเลือกในประเภทการลา ไม่แสดงหัวข้อการลาคลอดบุตร, ลาอุปสมบท, ลาเข้ารับการ
ตรวจเลือก, ลาติดตามคู่สมรส, ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ฯลฯ อยากให้เพิ่มเติมในเรื่องการการแสดงหัวข้อประเภทการลาทุกประเภท
ของผู้ใช้งาน
2. ผู้ปฏิบัติงานส่งใบลาและบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลาแล้ว หัวหน้ายังไม่ได้เข้าไปดูในระบบ อยากให้ในระบบเพิ่มเติมการแจ้งเตือนด้วยคะ

สถานะการดำเนินการ: 

N2677 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
22/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เลือกประเภทการลาที่เมนู P0601 การลาไม่พบประเภทการลาทีเป็น ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้แจ้งทางกรมฯ ว่าการแสดงประเภทการลาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่เข้าใช้งาน หากเข้าระบบ ด้วยสิทธิ์ ADMIN เข้าเมนู P0601 การลา จะสามารถ แสดงประเภทการลาทั้งหมดได้โดยกดที่ปุ่มแสดงทั้งหมด ในกรณีเข้าด้วยสิทธิ์ User เลขบัตร (กลุ่มข้าราชการ) ระบบจะแสดงประเภทการลา 3 ประเภทคือ ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนเท่านั้น

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/07/2019

N2671 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
18/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การลาพักผ่อน กรณีลาระหว่างวันที่ 26-30 ในระบบการลานับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันจันทร์ที่เป็นวันหยุด ต้องแก้ไขอย่างไรคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำให้กรมฯ ตรวจสอบที่เมนู M0601 ประเภทการลา>ลาพักผ่อน จากนั้นให้ตรวจสอบว่าการลาประเภทดังกล่าวนับวันหยุดหรือไม่ หากการลาดังกล่าวนับวันหยุดให้แก้ไข เป็นไม่นับวันหยุด
**เครื่องหมาย กากบาทคือไม่นับวันหยุด เครื่องหมายถูกคือนับวันหยุด

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/07/2019

Pages