สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

N2996 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
30/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ไม่สามารถเข้าระบบ dpis ผ่าน ssl ได้  เนื่องจากทาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ได้กำหนดให้ทุกระบบในสำนักงานต้องติดตั้ง ssl (https) ในการใช้งานระบบต่าง ๆ จากการทดสอบ เมื่อเปิดใช้งาน ssl กับระบบ dpis กรมพบว่า
ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงอยากรบกวนขอทราบวิธีการดำเนินการแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ก.พ. เพื่อดำเนินการให้ทางกรมฯ เรียบร้อยแล้ว 

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
31/01/2020

N2984 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
27/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ค้นหาข้อมูลใน P01  ชื่อบุคคล มี 2 รายชื่อ ทั้งสถานภาพปกติ และสถานภาพพ้นราชการ เข้าไปดูข้อมูลรายการข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่าย
รายการดังกล่าวในสถานภาพปกติไม่มีข้อมูล ข้อมูลไปขึ้นในสถานภาพที่พ้นราชการ ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้างคะ  

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นสอบถามทางกรมฯ ว่าต้องการเก็บข้อมูลที่พ้นจากส่วนราชการ ไว้หรือไม่ หากต้องการเก็บข้อมูลไว้ ให้ทำการเปลี่ยนเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็น เลขอื่นที่ไม่ซ้ำในระบบ หากไม่ต้องการเก็บข้อมูลไว้ให้ลบข้อมูลออกจากระบบโดย เข้าเมนูC07 การจัดการข้อมูล > C0701 ล้างข้อมูล ค้นรายชื่อที่ซ้ำ แล้วกดยืนยัน
หลังจากดำเนินการแล้วให้ตรวจสอบข้อมูล หักภาษี ณ ที่จ่ายอีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/01/2020

N2975 - C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน

วันที่รับแจ้ง: 
20/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าไปตั้งค่าที่เมนู C15 ผู้มีหน้าที่จ่าย ( หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)  เพิ่มผู้ลงนาม  แล้วไปที่ ข้อมูลบุคคล P01 เพิ่มตรงภาพถ่าย/ลายเซ็น 
ผู้มีอำนาจลงนาม แสดงรายงานไม่มีลายเซ็น ตำแหน่งเนินการอย่างไรค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้แนะนำให้กรมฯ ไปที่เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม ช่องการประเมินผล  ตรงลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ ให้ติ๊กที่ช่องหนังสือแจ้งผลการ
เลื่อนเงินเดือน

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/01/2020

N2969 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
14/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าไปตั้งค่าระบบ > C02 กลุ่มผู้ใช้งาน > ชื่อกลุ่มข้าราชการ ในส่วนของรายชื่อหาย ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าเมื่อคลิกที่ช่องเปลี่ยนรหัสผ่าน เเล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะไปกดปุ่ม นำเข้าข้อมูลส่วนราชการจากฐานข้อมูลระบบ เมื่อกดตกลง ทำให้ข้อมูลถูกลบ จึงปรับแก้โปรแกรม บล็อคปุ่ม Enter และ นำเข้าข้อมูลใหม่จากไฟล์ backup .dmp

ขอบคุณครับ..
ทีมพฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/01/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2962 - M0709 ทุนการศึกษา

วันที่รับแจ้ง: 
09/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนูข้อมูลหลัก M07 การศึกษา/ฝึกอบรม > M0706 ประเภททุน มี 6 รายการ เมื่อเข้าไปแก้ไข ในเมนู P01 ข้อมูลบุคคล >
P0101 ข้อมูลข้าราชการ >การลาศึกษาต่อ > แก้ไขข้อมูล แล้วเลือกตรง ประเภททุน แล้วค้นหามีแค่ 3 รายการต้องดำเนินการ
แก้ไขอย่างไรค่ะ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้แนะนำให้ทางกรมฯ เข้าที่เมนู M0709 ทุนการศึกษา 

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/01/2020

N2957 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
06/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

     -P0101 (ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ) ในหัวข้อมูล สำนัก/กองตามมอบหมายงาน บางรายมีข้อมูลบางรายไม่มี
เป็นเพราะการลงข้อมูลหรือเพราะเหตุใด และสามารถแก้ไขได้อย่างไรค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) สำนัก/กอง โครงสร้างตามมอบหมาย บางรายชื่อไม่เเสดงนั้น 
    ที่ข้อมูลมูลบุคคลไม่ได้ระบุไว้ครับ สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู P0101 ข้อมูลบุคคล -> คลิกรายละเอียด -> คลิกแถบข้อมูลทั่วไป
     วิธีการเพิ่มสำนัก/กองโครงสร้างตามมอบหมาย สามารถทำได้ 2 วิธีธีคือ 
     1.เพิ่มที่หน้า P0101 ข้อมูลบุคคล -> คลิกรายละเอียด -> คลิกแถบข้อมูลทั่วไป
     2.ที่เมนู ® ข้อมูลบุคคล > P01 ข้อมูลบุคคล > P0125 ปรับปรุงโครงสร้างตามมอบหมายงาน 
     เมื่อเข้าเมนู ระบบจะดึงหน่วยงานมาให้เเล้ว(จะดึงหน่วยงานจากโครงสร้างตามกฎหมายมาให้ก่อน) ให้ทำการตรวจสอบชื่อหน่วยงาน เเล้วกดปุ่มบันทึก

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/01/2020

N2927- R0600 รายงานการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
09/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -R0600 รายงานการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล  ในส่วนของรายงาน ไม่ต้องการให้แสดงวันที่ในรายงาน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/12/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2896 - P1112 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS)

วันที่รับแจ้ง: 
19/11/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ส่งออกข้อมูล เมนู P1112 (ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ) ดึงข้อมูลส่งออกไม่ครบ  เช่น ถ้าอัตราเลขที่ 1 มีข้อมูลในการส่งออก
อัตราเลขที่ 001 จะไม่มีข้อมูลหรือแต่ถ้ามีอัตราเลขที่ 001 ออก อัตราเลขที่ 1 จะไม่มีข้อมูลออกมา อัตราเลขที่ตำแหน่ง 001 - 018
คือกรอบอัตราที่ได้จากการการทดแทนข้าราชการที่เกษียณ ปี 2561 จะต้องแก้ไขอย่างไรคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/11/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2668 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
12/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -กรมฯ จะเริ่มดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทำการลาผ่านระบบ แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่เคยใช้งานระบบการลาออนไลน์เลยสักครั้ง 
ทางเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการใช้งานระบบลาออนไลน์ได้อย่างไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

 -เบื้องต้นได้ประสานงานให้ทางกรมฯ เข้ามาทำการอบรมเรื่องการลาออนไลน์ กับทางสำนักงาน ก.พ. ตามขั้นตอน

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/07/2019

N2667 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
12/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ADMIN ได้เพิ่มรายชื่อผู้ตรวจสอบวันลา ใน CO2 แต่เพิ่มไม่ได้ เนื่องจากในระบบขึ้นแจ้งว่า "รายชื่อดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด
ตามโครงสร้างมอบหมายงาน"

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้แนะนำให้ทางกรมฯ ทำตามขั้นตอนให้ทำการคัดลอก S0101 โครงสร้างตามกฎหมาย จากนั้นเข้าไปที่ P0101 ข้อมูลบุคคล
เลือกรายชื่อ ดูในส่วนของ สำนัก/กอง ตามมอบหมายงาน ว่ายังว่างอยู่หรือไม่ ให้ทำการกด แก้ไข และเพิ่มรายละเอียดเข้าไป

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/07/2019

Pages