สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

N3524 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
17/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู P1106 ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูที่นำเข้าเป็นข้อมูลที่สงออกจาก seis จึงแนะนำให้กรมนำเข้า ® ข้อมูลบุคคล > P11 ถ่ายโอนข้อมูล > P1122 รับโอนข้อมูล (SEIS)  

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/03/2021

N3512 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
03/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -มีการลาในเมนู P0601การลา/สาย แต่กลับไม่มีประวัติการลาในข้อมูลบุคคล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให่ admin คลิกรูปดินสอที่รายการที่พบปัญหา เเล้วคลิกปุ่มแก้ไข จากนั้นให้ทำการตรวจสอบประวัติการลาอีกครั้งครับ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/03/2021

N3508 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
24/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P02 บรรจุ/แต่งตั้ง/โอน   
1.ข้อแก้ไขแนบท้ายคำสั่ง P0203 แนบท้ายคำสั่งบรรจุ/ แต่งตั้งฯ  คำสั่ง ที่ 77/2564  ลงวันที่ 9 ก.พ. 2564
2.จากการตรวจสอบโปรแกรมตรวจสอบและรายงานข้อมูลระบบ DPIS ในส่วนของ ข้อมูลประวัติบุคลากร (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มข้อมูลประวัติเงินเดือน/ค่าตอบแทน
ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มข้อมูลประวัติอื่นๆ พบข้อมูลไม่ปกติ แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วดูไม่ออกว่าข้อมูลไม่ปกติเป็นอย่าง จะต้องแก้ไขตรวจสอบหรือ
ดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) เบื้องต้นได้ส่งสคริปให้ทางอีเมล

2) ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มข้อมูลประวัติเงินเดือน/ค่าตอบแทน คาดว่ารูปแบบวันที่ไม่ถูกต้องครับระบบจึงเเสดงข้อมูลออกมาเป็น - 
     แนะนำให้ตรวจสอบที่เมนูP0101 ข้อมูลบุคคล -> P0103 ประวัติการรับเงินเดือน   ดูรูปแบบวันที่ ที่ช่องลงวันที่ว่ารูปแบบวันที่ถูกรือไม่ รูปแบบที่ถูก           ต้องคือ วว/ดด/ปปปป พ.ศ. (01/02/2564)

2.2) - ตรวจสอบข้อมูลคะแนนผลการประเมิน
เนื่องจากโปรแกรมตรวจสอบและรายงานข้อมูลระบบ DPIS มีการตรวจสอบข้อมูลประเภทวันที่ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้สั่งเกตุคอลัมน์ที่มีคำว่า DATE เนื่องจากเมนูนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลวันที่ได้ จึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/02/2021

N3492 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
08/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู P0203 พนักงานราชการ เนื่องจากเจ้าหนาที่ลงข้อมูลเลือกประเภทบุคลากรไม่ถูกต้อง มีวิธีหรือขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ส่งสคริปและวิธีการใช้งานให้ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/02/2021

N3485 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
04/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ข้าราชการเกษียณอายุ แล้วได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือกรณีพนักงานราชการลาออก กลับมาบรรจุเป็นข้าราชการ และเมื่อทำการ
เพิ่มข้อมูลที่เมนู P0101 ระบบแจ้ง เลขประจำตัวประชาชนซ้ำ (เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบเป็นสถาานภาพพ้นส่วนราชการ) ทำให้เพิ่มข้อมูลบุคคล
ไม่ได้ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เมื่อมีการเปลี่ยนประเภทข้าราชการ สามรถเลือกทำได้ 2 รูปแบบ
1)กรณีไม่ต้องการเก็บข้อมูลเดิมไว้ ให้เข้าเมนู C0701 ล้างข้อมูล เเล้วเลือกชื่อผู้ที่ต้องการล้างข้อมูล เมานูนี้จะเเสดงรายชื่อของบุคคลที่ พ้นจากส่วนราชการเท่านั้น (เมื่อลบข้อมูลที่เมนูนี้ ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ จะถูกลบถาวร)
2)กรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลเดิมไว้ ใหเปลี่ยนเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เป็นเลขอื่นที่ไม่ซ้้ากัน เเล้วจึงทำการเพิ่มข้อมูลบุคคล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/02/2021

N3481 - P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
28/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ต้องการ ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่ เมนู P0502  จะต้องดำเนินการอย่างไร ตาม คำสั่ง 13/2564 ลงวันที่ 13/01/2564

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้ทำสคริปเเละส่งคู่มือการใช้งาน ให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/01/2021

N3465 - K17 แบบการมอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
19/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ส่งออกข้อมูลด้วย Excel ที่เมนู K17 ไม่แสดงข้อมูลบางรายงาน ทั้งที่ในระบบมีข้อมูลอยู่แล้วต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นสตรวจสอบเเล้วไม่พบปัญหาตามที่กรมแจ้งจึงรวบรวมไฟล์โปรแกรมให้กรม

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3449 - P0115 ประวัติการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

วันที่รับแจ้ง: 
05/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   เมนู ข้อมูลบุคคล ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล พบว่าหน้าเเสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ไม่เปลี่ยนตามประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

 ให้ให้ติกช่อง "ให้ใช้รายการนี้เป็นชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน" ระบบจึงจะนำชื่อ-สกุลดังกล่าว มาเเสดง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ  

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/01/2021

N3432 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
22/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การกำหนดสิทธิ์ผู้ตรวจสอบวันลาในเมนู C02 ตั้งค่าผู้ใช้งาน ซึ่งเดิมมีการทดลองตั้งผู้ตรวจสอบวันลาไว้แล้ว แต่หากต้องการดำเนินการเปลี่ยนชื่อ
ผู้ตรวจสอบวันลา และเพิ่มชื่อผู้ตรวจสอบวันลาในแต่ละสำนัก/กอง แต่ไม่สามารถเลือกรายชื่อเพิ่มเติมได้จะต้องดำเนินการอย่างไร และสามารถ
กำหนดสิทธิผู้ตรวจสอบวันลา ให้เข้าถึงเฉพาะ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบได้ไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   

1.สาเหตุที่ไม่สามารถกดเลือกรายชื่อบุคคลได้นั้น เกิดจากบุคคลดังกล่าวยังไม่มีสำนัก/กองตามมอบหมาย
หากต้องการเพิ่มสำนัก/กอง ตามมอบหมาย ทีละหลายๆคน ให้ทำที่เมนู ® ข้อมูลบุคคล > P01 ข้อมูลบุคคล > P0125 ปรับปรุงโครงสร้างตามมอบหมายงาน

2.การกำหนดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละสำนัก/กอง สามารถทำได้ครับโดยกำหนดหน่วยงานที่รับผิดที่ Icon รูปบ้านหลังรายชื่อ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/12/2020

N3397 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
24/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ข้อมูลทั่วไปของ พนักงานราชการ ในส่วนของกลุ่มงาน ไม่สามารถเลือกเป็นกลุ่มงานสาขาอื่นได้ ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1.หากต้องการปรับปรุงกลุ่มงาน ให้ทำที่เมนู S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ เเล้วทำการปรับปรุงตำแหน่ง
2.หากชื่อกลุ่มงานที่S0203 ไม่ตรงตามที่ต้องการ สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่เมนู M0310 ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ
เมือทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทำการเลือกตำแหน่ง ที่หน้าจอเพิ่มข้อมูลคนอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/11/2020

Pages