รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 61 - 72 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 23/04/2021
E.g., 23/04/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
26/01/2021 N3471 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ไม่ระบุหน่วยงาน รับแจ้งผ่าน E-mail Download 29/01/2021 - 13:54
26/01/2021 N3472 - P1112 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) ดำเนินการแล้ว กรมอนามัย Download 30/01/2021 - 12:23
25/01/2021 N3470 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน ดำเนินการแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน Download 25/01/2021 - 11:05
22/01/2021 N3469 - P1120 นำเข้าข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี (กรมบัญชีกลาง) ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง Download 22/01/2021 - 09:25
21/01/2021 N3468 - K01 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Download 29/01/2021 - 13:21
20/01/2021 N3467 - P0404 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ดำเนินการแล้ว สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) Download 21/01/2021 - 09:15
19/01/2021 N3465 - K17 แบบการมอบหมายงาน ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 19/01/2021 - 13:59
19/01/2021 N3466 - P1120 นำเข้าข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี (กรมบัญชีกลาง) ดำเนินการแล้ว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว Download 20/01/2021 - 10:15
19/01/2021 N3464 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 29/01/2021 - 13:51
18/01/2021 N3463 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมสรรพสามิต ภูเก็ต Download 18/01/2021 - 15:01
13/01/2021 N3462 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ไม่ระบุหน่วยงาน รับแจ้งผ่าน E-mail Download 14/01/2021 - 09:47
12/01/2021 N3458 - R0413 รายงานข้อมูลข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ดำเนินการแล้ว สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ Download 19/01/2021 - 11:18

Pages