รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 49 - 60 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 23/04/2021
E.g., 23/04/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
04/02/2021 N3489 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 05/02/2021 - 11:37
02/02/2021 N3484 - P0601 การลา ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 02/02/2021 - 11:29
01/02/2021 N3483 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน Download 02/02/2021 - 09:46
29/01/2021 N3480 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Download 29/01/2021 - 12:11
29/01/2021 N3482 - P0103 ประวัติการรับเงินเดือน ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 29/01/2021 - 13:26
28/01/2021 N3477 - P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง) ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง Download 29/01/2021 - 17:41
28/01/2021 N3479 - Cannot connect OCI8 database ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( กพร. ) Download 29/01/2021 - 12:08
28/01/2021 N3481 - P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 29/01/2021 - 15:47
27/01/2021 N3476 - Cannot connect OCI8 database ดำเนินการแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ Download 27/01/2021 - 16:06
27/01/2021 N3473 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 27/01/2021 - 15:25
27/01/2021 N3474 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 05/02/2021 - 11:21
26/01/2021 N3475 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมปศุสัตว์ Download 11/02/2021 - 09:52

Pages