รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 3265 - 3276 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 08/06/2021
E.g., 08/06/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
30/07/2014 P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ ในส่วนของพนักงานราชการแสดงข้อมูลผิดพลาด ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. Download 15/09/2014 - 13:18
30/07/2014 การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ดำเนินการแล้ว Download 15/09/2014 - 13:17
30/07/2014 P0110 คำนวณวันลาคลอดบุตรไม่ถูกต้อง กำลังดำเนินการ สป.พม. Download 15/09/2014 - 13:17
30/07/2014 P0133 เอกสารหลักฐาน ไม่แสดงเมนูหากเข้าระบบด้วยสิทธิ์บุคลากร กำลังดำเนินการ Download 15/09/2014 - 13:17
28/07/2014 P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ ไม่แสดงข้อมูลลูกจ้างประจำ กำลังดำเนินการ กรมประมง Download 15/09/2014 - 13:16
22/07/2014 C02 การกำหนดสิทธิ์เรียกดูรายงานระดับสำนัก/กอง แต่ระบบแสดงทั้งส่วนราชการ กำลังดำเนินการ กรมการพัฒนาชุมชน Download 15/09/2014 - 13:16
22/07/2014 คำสั่งเปลี่ยนสังกัดกระทรวง กำลังดำเนินการ BOI Download 15/09/2014 - 13:16
21/07/2014 P0303 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย สังกัดเดิม ลำดับที่ 1 ไปปรากฎเป็นสังกัดเดิมของทุกคนในบัญชีแนบท้าย กำลังดำเนินการ กรมการพัฒนาชุมชน Download 15/09/2014 - 13:15
21/07/2014 ชุดติดตั้ง DPIS5.0 for WAMP Server ดำเนินการแล้ว Download 21/02/2017 - 15:36
15/07/2014 P0101 ไม่สามารถแนบไฟล์ในประวัติได้ กำลังดำเนินการ สป.พม. Download 15/09/2014 - 13:15
09/07/2014 R0600 ไม่แสดงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร Download 15/09/2014 - 13:15
16/06/2014 P1106 ปรึกษาการนำเข้าข้อมูล ดำเนินการแล้ว สป.แรงงาน Download 15/09/2014 - 13:14

Pages