รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 3169 - 3180 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
25/11/2014 ข้อผิดพลาดเมนู S0101 โครงสร้างตามกฎหมาย ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. Download 08/12/2014 - 10:34
25/11/2014 P0109 ทายาท ข้อผิดพลาด/ปรับปรุง/เพิ่มเติม ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. Download 08/12/2014 - 18:22
25/11/2014 ข้อผิดพลาด P0110 การลา ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 09/12/2014 - 14:36
24/11/2014 P1111 นำเข้าข้อมูลเครื่องราชฯ จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดำเนินการแล้ว กรมขนส่งทางบก Download 26/11/2014 - 15:23
21/11/2014 P0101 ข้อมูลบุคคลากร ข้อมูลความดีความชอบ ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Download 26/11/2014 - 15:08
21/11/2014 P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดิอน จำนวนเงินที่คำนวณ ดำเนินการแล้ว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Download 29/09/2016 - 21:46
19/11/2014 การขอใช้งานระบบ DPIS ดำเนินการแล้ว กรมการแพทย์ Download 19/11/2014 - 10:11
19/11/2014 P1501 บัญชีแนบท้ายคำสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 22/11/2014 - 12:45
19/11/2014 P0110 คำนวณวันลาที่นับวันหยุดราชการ ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 26/11/2014 - 14:43
18/11/2014 รหัสมาตรฐานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล M0703 ดำเนินการแล้ว กรมวิชาการเกษตร Download 24/11/2014 - 16:51
18/11/2014 A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ การเพิ่มข้อมูล กรณีข้าราชการบรรจุหลังวันที่ 31 มี.ค. หรือ 30 ก.ย. ดำเนินการแล้ว กรมการแพทย์ Download 23/11/2014 - 14:44
18/11/2014 K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมประมง Download 23/11/2014 - 14:48

Pages