รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 145 - 156 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
10/11/2020 N3388 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Download 10/11/2020 - 11:39
10/11/2020 N3389 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน Download 11/11/2020 - 10:23
09/11/2020 N3384 - P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง) ดำเนินการแล้ว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ Download 16/11/2020 - 09:48
09/11/2020 N3385 - P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ดำเนินการแล้ว กรมประมง Download 27/11/2020 - 14:32
05/11/2020 N3381 - P0601 การลา ดำเนินการแล้ว สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ Download 23/11/2020 - 09:33
05/11/2020 N3382 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) Download 09/11/2020 - 13:29
05/11/2020 N3383 - P0130 ประวัติการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/มอบหมายงาน ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ Download 09/11/2020 - 10:39
04/11/2020 N3380 - P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม ดำเนินการแล้ว กรมสุขภาพจิต Download 22/12/2020 - 13:10
03/11/2020 N3377 - P1122 รับโอนข้อมูล (SEIS) ดำเนินการแล้ว กรมการจัดหางาน Download 09/11/2020 - 09:52
03/11/2020 N3378 - P0147 สอบถามข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมสรรพสามิต Download 27/11/2020 - 15:46
30/10/2020 N3375 - P0121 เวลาการมาปฏิบัติราชการ ดำเนินการแล้ว สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ Download 10/11/2020 - 13:57
30/10/2020 N3376 - C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล ดำเนินการแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Download 02/11/2020 - 14:58

Pages