รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 97 - 108 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort descending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
17/11/2014 การขอใช้งานระบบ DPIS หน่วยงานระดับอำเภอ ดำเนินการแล้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส Download 17/11/2014 - 16:07
18/11/2014 A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ การเพิ่มข้อมูล กรณีข้าราชการบรรจุหลังวันที่ 31 มี.ค. หรือ 30 ก.ย. ดำเนินการแล้ว กรมการแพทย์ Download 23/11/2014 - 14:44
18/11/2014 K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมประมง Download 23/11/2014 - 14:48
18/11/2014 K08 ตำแหน่งทางการบริหารและระดับตำแหน่งไม่ถูกล้างค่า เมื่อคลิกปุ่มล้างค่าในส่วนที่ต้องการ ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 23/11/2014 - 15:00
18/11/2014 รหัสมาตรฐานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล M0703 ดำเนินการแล้ว กรมวิชาการเกษตร Download 24/11/2014 - 16:51
19/11/2014 การขอใช้งานระบบ DPIS ดำเนินการแล้ว กรมการแพทย์ Download 19/11/2014 - 10:11
19/11/2014 P1501 บัญชีแนบท้ายคำสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 22/11/2014 - 12:45
19/11/2014 P0110 คำนวณวันลาที่นับวันหยุดราชการ ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 26/11/2014 - 14:43
21/11/2014 P0101 ข้อมูลบุคคลากร ข้อมูลความดีความชอบ ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Download 26/11/2014 - 15:08
21/11/2014 P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดิอน จำนวนเงินที่คำนวณ ดำเนินการแล้ว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Download 29/09/2016 - 21:46
24/11/2014 P1111 นำเข้าข้อมูลเครื่องราชฯ จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดำเนินการแล้ว กรมขนส่งทางบก Download 26/11/2014 - 15:23
25/11/2014 ข้อผิดพลาด P0308 สอบถามข้าราชการที่มีคุณสมบัติได้เลื่อนตำแหน่ง ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. Download 08/12/2014 - 22:17

Pages