รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 49 - 60 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort descending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
14/10/2014 K07 มาตรฐานสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่ง เลื่อนระดับ สมรรถนะไม่เปลี่ยนตาม ดำเนินการแล้ว สคก.ส่งเสริมการลงทุน (BOI) Download 11/09/2015 - 09:30
14/10/2014 การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานระบบ ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 18/10/2014 - 19:12
15/10/2014 A06 การเพิ่มบัญชีแบบเพิ่มข้อมูลเอง ระบบแสดงคะแนนการประเมินไม่ถูกต้องเมื่อส่งออกรายงาน Excel ได้รับแจ้ง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ Download 15/10/2014 - 11:47
15/10/2014 P0805 การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Download 15/10/2014 - 14:38
15/10/2014 P0601 การลา/สาย ข้อมูลไม่ตรง ได้รับแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Download 15/10/2014 - 14:37
15/10/2014 ระยะเวลาในการใช้งานระบบ DPIS ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Download 16/10/2014 - 10:02
15/10/2014 S0201 ตำแหน่งข้าราชการ เพิ่มตำแหน่งไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงบประมาณ Download 17/10/2014 - 14:21
28/10/2014 R0400 ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์รายงาน ดำเนินการแล้ว กรมการขนส่งทางบก Download 07/11/2014 - 14:56
28/10/2014 P0101 ข้อมูลบุคคลากร ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งและภาพถ่ายได้ ดำเนินการแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download 18/11/2014 - 14:54
29/10/2014 P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดิอน ขั้นตอนการนำเข้าสลิปเงินเดือน ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Download 24/08/2015 - 02:14
29/10/2014 แก้ไขโดย ชื่อผู้แก้ไขขึ้นไม่ถูกต้อง ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน Download 07/11/2014 - 15:33
29/10/2014 S0201 ตำแหน่งข้าราชการ สถานภาพของตำแหน่งไม่สามารถแก้ไขได้ ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน Download 07/11/2014 - 15:07

Pages