รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 13 - 24 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort descending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
30/07/2014 การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ดำเนินการแล้ว Download 15/09/2014 - 13:17
30/07/2014 P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ ในส่วนของพนักงานราชการแสดงข้อมูลผิดพลาด ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. Download 15/09/2014 - 13:18
30/07/2014 R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กำลังดำเนินการ สำนักงาน ป.ป.ส. Download 15/09/2014 - 13:19
31/07/2014 K08 การแก้ไขสังกัดของบุคลากร กำลังดำเนินการ สป.พม. Download 15/09/2014 - 13:24
05/08/2014 K15 สมรรถนะประจำสายงาน ไม่เพิ่มตามที่มีอยู่ในเมนู M1101 ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 15/09/2014 - 13:29
07/08/2014 P1106 การรับโอนข้อมูล ดำเนินการแล้ว สป.คมนาคม Download 15/09/2014 - 13:29
07/08/2014 P0311 การจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ สำหรับฐานข้อมูลที่มีมากกว่า 1 กรม ดำเนินการแล้ว สป.พลังงาน Download 15/09/2014 - 13:28
08/08/2014 R0101 ตำแหน่งว่างไม่มีเงินของพนักงานราชการแสดงรายงานไม่ถูกต้อง กำลังดำเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน Download 15/09/2014 - 13:25
13/08/2014 P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย ติดสังกัดเดิมในส่วนของการเพิ่มรายการบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมการท่องเที่ยว Download 15/09/2014 - 13:25
18/08/2014 P0303 เพิ่มเติมวันที่ที่นำมาคำนวณ และแก้ไขการส่งออกไฟล์ผิดพลาด ดำเนินการแล้ว สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Download 15/09/2014 - 13:24
19/08/2014 P0129 ครอบครัว กำลังดำเนินการ สำนักงาน ปปส. Download 15/09/2014 - 13:24
26/08/2014 P0119 สอบถามข้อมูล ตาย ดำเนินการแล้ว กรมประมง Download 31/03/2015 - 14:57

Pages