รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 23/04/2021
E.g., 23/04/2021
วันที่รับแจ้งsort descending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
27/08/2002 N2146 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 28/08/2018 - 10:37
08/01/2014 สอบถามขั้นตอนการการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลผ่านระบบ ดำเนินการแล้ว สป.พม. Download 15/09/2014 - 13:14
16/06/2014 P1106 ปรึกษาการนำเข้าข้อมูล ดำเนินการแล้ว สป.แรงงาน Download 15/09/2014 - 13:14
09/07/2014 R0600 ไม่แสดงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร Download 15/09/2014 - 13:15
15/07/2014 P0101 ไม่สามารถแนบไฟล์ในประวัติได้ กำลังดำเนินการ สป.พม. Download 15/09/2014 - 13:15
21/07/2014 ชุดติดตั้ง DPIS5.0 for WAMP Server ดำเนินการแล้ว Download 21/02/2017 - 15:36
21/07/2014 P0303 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย สังกัดเดิม ลำดับที่ 1 ไปปรากฎเป็นสังกัดเดิมของทุกคนในบัญชีแนบท้าย กำลังดำเนินการ กรมการพัฒนาชุมชน Download 15/09/2014 - 13:15
22/07/2014 คำสั่งเปลี่ยนสังกัดกระทรวง กำลังดำเนินการ BOI Download 15/09/2014 - 13:16
22/07/2014 C02 การกำหนดสิทธิ์เรียกดูรายงานระดับสำนัก/กอง แต่ระบบแสดงทั้งส่วนราชการ กำลังดำเนินการ กรมการพัฒนาชุมชน Download 15/09/2014 - 13:16
28/07/2014 P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ ไม่แสดงข้อมูลลูกจ้างประจำ กำลังดำเนินการ กรมประมง Download 15/09/2014 - 13:16
30/07/2014 P0110 คำนวณวันลาคลอดบุตรไม่ถูกต้อง กำลังดำเนินการ สป.พม. Download 15/09/2014 - 13:17
30/07/2014 P0133 เอกสารหลักฐาน ไม่แสดงเมนูหากเข้าระบบด้วยสิทธิ์บุคลากร กำลังดำเนินการ Download 15/09/2014 - 13:17

Pages