N939 - P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
15/03/2016
เวอร์ชั่น: 
5.1.0.5
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

                            - เมนู P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ เมื่อทำการอัพเดทเวอร์ชั่นเป็น 5.1.0.5 แล้ว ลายเซ็นต์ที่สลิปเงิน               เดือน หายไป ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเซ็นต์ใบสลิปเงินเดือน มีข้อมูลลายเซ็นต์ แต่ไม่แสดง รบกวนตรวจสอบด้วยครับ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

                 - วิธีการแก้ไขเบื้องต้น ในกรณีที่ลายเซ็นต์ไม่ปรากฎ 

                          1.ให้ไปที่ เมนู ตั้งค่าระบบ > C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน เพื่อดุว่า ใครมีรายชื่อ ประเภทผู้ลงนาม เป็น สลิปเงินเดือน
                          2.ให้จดรายชื่อนั้นๆ ไว้
                          3.ไปที่เมนู P0101 ทำการค้นหารายชื่อนั้นๆ
                          4.คลิปไปที่ปุ่มแสดงรายละเอียด
                          5.คลิกไปที่ปุ่ม ภาพถ่าย/ลายเซ็น
                          6.คลิกแก้ไขรายการรูปที่เป้นลายเซน
                          7.จะแสดงรายการแก้ไข ให้คลิกเคลื่องหมายถูกที่ สถานะ แสดงภาพหลัก
                          8. กดปุ่มแก้ไข

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล

ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/03/2016