C02 การกำหนดสิทธิ์เรียกดูรายงานระดับสำนัก/กอง แต่ระบบแสดงทั้งส่วนราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
22/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดสิทธิ์ให้หน่วยงานในสังกัดเข้าถึงข้อมูลในแต่ระดับ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ มาฐานเป็นสำนัก กอง ซึ่งกำหนดให้เห็นรายงาน (ในหลายรายงาน) เฉพาะในข้อมูลของจังหวัดตน แต่ปรากฏว่า ระบบให้สิทธิเลือกที่จะแสดงรูปแบบออกรายงาน เป็นทั้งส่วนราชการ ซึ่งไม่ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดตามรูปที่แนบ ขอบคุณครับ

สถานะการดำเนินการ: