P0406 บัญชีแนบท้ายคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหม่ 2 คำสั่ง

วันที่รับแจ้ง: 
29/05/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.38a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0406 บัญชีแนบท้ายคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หน่วยงานได้จัดทำคำสั่งแยกออกเป็น 2 คำสั่ง คือ คำสั่งเลื่อนเงินเดือน และคำสั่งค่าตอบแทนพิเศษ อยากทราบว่าระบบจะนำเงินมาคำนวณรวมกันให้หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ไม่รวมครับ ต้องทำเป็นคำสั่งเดียวกัน

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/05/2015