R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ เงือนไข "เสียชีวิต"

วันที่รับแจ้ง: 
29/05/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.38a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

รายงาน R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ เงือนไข "เสียชีวิต" สัมพันธ์กับการการทำคำสั่งในเมนู P0502 หรือไม่ เนื่องจากดึงรายงานภายใต้เงื่อนไขเสียชีวิต ไมีมีข้อมุล

โดยในทางปฏิบัติ การเอาคนออกจะทำใน P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ เมื่อเพิ่มคน>เลือกความเคลือนไหว 

แต่ในโปรแกรมจะมีให้เลือกว่า "ประเภทตาย รหัส 123" กับ "ถึงแก่กรรม รหัส 12310"

ตรงนี้เลือกอันไหนก็ได้ใช่หรือไม่ เพราะเจ้าหน้าที่ที่เคยทำมาและบางคนย้ายไปแล้ว เลือกไม่เหมือนกัน

บางคนก็เลือก ประเภทตาย บางคนก็เลือก ถึงแก่กรรม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลประเภทย่อยของข้อมูลหลัก M0311 ประเภทการเคลื่อนไหว ให้เป็น ตาย จะทำให้สามารถออกรายงาน R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ ในเงือนไข "เสียชีวิต" ได้ครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/05/2015