P0129 ครอบครัว

วันที่รับแจ้ง: 
19/08/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.29
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0129 ครอบครัว ตรงรายละเอียดสถานะการเป็นบิดา มารดา หรือบุตร ไม่เปลี่ยนตามที่เลือก (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

สถานะการดำเนินการ: