N3513 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
05/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในส่วนประเภทการเคลื่อนไหว" ของพนักงานราชการ ของกรมฯ กรม"ค่าตอบแทน" กรณีมีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและมีการถ่ายโอน
ข้อมูลใน P1115 พบว่า "ประเภทการเคลื่อนไหว" = "การเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น"ที่ถูกต้อง "ประเภทการเคลื่อนไหว" = "เลื่อนค่าตอบแทน"
เดิมเคยมีการ Update Scrip เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่พบปัญหาในการเลื่อนปี 2563 อีกสามารถใช้ Scrip เดิมของปีที่แล้ว ในการแก้ไข
ข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ได้หรือไม่ ข้อมูลของพนักงานราชการมีจำนวนมาก มีขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขอย่างไร
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) แนะนำให้เพิ่มประเภทการเคลื่อนไหว ที่เมนู® ข้อมูลหลัก > M03 ตำแหน่ง > M0311 ประเภทการเคลื่อนไหว โดยระบุข้อมูลดังนี้
    ชื่อ:เลื่อนค่าตอบแทน
    ประเภท : ความเคลื่อนไหวเงินเดือน
    ประเภทย่อย : เงินเดือน

2) ให้กรมใช้ Script ลบประวัติเงินที่ส่งให้ทาง Email
3) แก้ไขไฟล์นำเข้า ที่คอลัมน์ผลการประเมิน เป็น 'เลื่อนค่าตอบแทน' เเล้วให้นำเข้าข้อมูลเงินเดือนอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/03/2021