N3511 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
01/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การกำหนดวันหยุดราชการ ประจำภูมิภาค ในปี 2564 จะสามารถตั้งค่าวันหยุด ในระบบ DPIS มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นให้โหลดโปรแกรม http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2854 
วิธีการใช้งาน
 - ให้กำหนดวันหยุดที่เมนู® ข้อมูลหลัก > M06 การลา > M0602 ปฏิทินวันหยุด
 - เมื่อมีการลาตรงกับวันหยุดตามปฏิทินวันหยุด จะมีแจ้งเตือน ว่าท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ประกาศเป็นวันหยุดหรือไม่ พร้อมทั้งมีตัวเลือก YES กับ NO
     - กรณีตอบ YES -> ให้เเจ้งเตือน ท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้ประกาศเป็นวันหยุด ระบบจะไม่นับวันลาที่ตรงกับวันหยุดพิเศษ
     - กรณีตอบ NO  -> ให้เเจ้งเตือน ท่านไม่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้ประกาศเป็นวันหยุด ระบบจะคำนวณจำนวนวันลาตามปกติ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ    

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/03/2021