N3489 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
04/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เพื่อออกรายงานรูปแบบ Excel โดยติกเงื่อนไข 
พิมพ์ผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี
พิมพ์เลขประจำตัวบัตรประชาชน
พิมพ์ตำแหน่งทางการบริหาร
พบว่าหัวคอลัมน์เเสดงไม่ตรงกับข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: