N3485 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
04/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ข้าราชการเกษียณอายุ แล้วได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือกรณีพนักงานราชการลาออก กลับมาบรรจุเป็นข้าราชการ และเมื่อทำการ
เพิ่มข้อมูลที่เมนู P0101 ระบบแจ้ง เลขประจำตัวประชาชนซ้ำ (เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบเป็นสถาานภาพพ้นส่วนราชการ) ทำให้เพิ่มข้อมูลบุคคล
ไม่ได้ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เมื่อมีการเปลี่ยนประเภทข้าราชการ สามรถเลือกทำได้ 2 รูปแบบ
1)กรณีไม่ต้องการเก็บข้อมูลเดิมไว้ ให้เข้าเมนู C0701 ล้างข้อมูล เเล้วเลือกชื่อผู้ที่ต้องการล้างข้อมูล เมานูนี้จะเเสดงรายชื่อของบุคคลที่ พ้นจากส่วนราชการเท่านั้น (เมื่อลบข้อมูลที่เมนูนี้ ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ จะถูกลบถาวร)
2)กรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลเดิมไว้ ใหเปลี่ยนเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เป็นเลขอื่นที่ไม่ซ้้ากัน เเล้วจึงทำการเพิ่มข้อมูลบุคคล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/02/2021